faculty of education mahasarakham university
Print
PDF

Untitled Document

     
ข้อมูลทั่วไป
อาจารย์ สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
ตำแหน่งทางบริหาร   หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง :
สถานะ : ปฏิบัติงาน
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ :
โทรสาร : -
ประวัติการศึกษา
ลำดับ  พ.ศ.  ปริญญา  สาขาวิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย 
2548 กศ.ด. การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา
2538 ศษ.ม. การศึกษานอกระบบ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2526 ค.บ. การบริหารการศึกษา   วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

 

ประวัติการทำงาน
ลำดับ  ปีที่ทำงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2524 ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2528 อาจารย์ ระดับ   กระทรวงศึกษาธิการ
3 2536 ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนล้านนาพิทยาสรรค์  อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

4 2538 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสันติสุขวิทยา(ดอนมงคล)  อ.สันติสุขจ.น่าน
5 2542 หัวหน้าหมวดการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี
6 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี  โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี 
7 2545 เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี
8 2546 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
9 2547 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
10 2551 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   

11 2551 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสกลนคร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   

12 2551 ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายบริหารและแผน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 2552 กรรมการบริหารประจำคณะศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 2553

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร(กศม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 2553 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ชื่อผู้แต่ง สังกัด ชื่อหนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/งานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่พิมพ์
   

 0411-202       ปรัชญาทั่วไป

 
2
    0501-818       การพัฒนาสมรรถนะทักษะและจริยธรรมการบริหาร  
3     0501-702       การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
4      0501-701     หลักการบริหารและการวางแผนทางการศึกษา  
5     0510-403     การจัดการศึกษานอกระบบ  
6     0501-801       หลักการบริหารสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
งานวิจัย
7  

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
8  

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  (ทุนวิจัย  สถาบัน)

 
9  

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน :สภาพปัจจุบันการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2549
10    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
11    คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา (ทุนวิจัยสถาบัน)

 
12   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารแบบTQM ของผู้บริหารโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร

 

 

รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/อื่นๆ ที่เคยได้รับ
ลำดับ ชื่อ สังกัด รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ปีที่ได้รับ
1
       
2
       
3        
4        

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ลำดับ        
         
         

 

งานอื่นๆ
ลำดับ ชื่องาน
1

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      

2
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต 
4 ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS
5 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS   
6 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS ) 

 

ภาระงานสอน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับปริญญา ชม./สัปดาห์
1
 0501 403  

 Introduction to Educational Planning

ระดับปริญญาตรี  
2  0501 404  Seminar in Educational Management ระดับปริญญาตรี  
3 0501 401  Administration System and Innovation in Educational ระดับปริญญาตรี  
4 0501 701    Principles of Administration Policy and Educational  Planning ระดับปริญญาโท  
5 0501 702  Educational Resources ระดับปริญญาโท  
6 0501 818

 Competencies and Ethics Development in Administration

ระดับปริญญาโท  
7 0501 701   Principles of Administration Policy and Educational  Planning ระดับปริญญาโท  
8 0501 702    Educational Resources ระดับปริญญาโท  
9 0501 818   Competencies and Ethics Development in Administration ระดับปริญญาโท  
10 501 808 

 Academic Administration and Innovation forLearning  Management      

ระดับปริญญาโท  
11 501 817  Research and Development in Educational Administration ระดับปริญญาโท  
12 0501 819   Seminar in Educational Administration ระดับปริญญาโท  
13 0501 825  Strategic Management ระดับปริญญาโท