faculty of education mahasarakham university

 

 

     
ข้อมูลทั่วไป
aj.bunchom อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด 
ตำแหน่งทางบริหาร   
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ :
โทรสาร : -
ประวัติการศึกษา
ลำดับ  พ.ศ.  ปริญญา  สาขาวิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย 
2511 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 

2513 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา  

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 

3
2524 กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ประวัติการทำงาน
ลำดับ  ปีที่ทำงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2518 -2519 นายทะเบียน มศว มหาสารคาม 
2
2519 - 2521 หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา มศว มหาสารคาม 
3
2519 - 2521 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว มหาสารคาม 
4
2524 - 2526 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว มหาสารคาม 
5
2524 - 2526 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิชาการส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
2525 - 2526 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
2524 ประธานสภาคณาจารย์ มศว มหาสารคาม 
8
2530 - 2533 กรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มศว มหาสารคาม 
9
2524 -2526, 2530 - 2534

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตมหาสารคาม)

มศว มหาสารคาม 
10
2528 - 2530 ผู้อำนวยการโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน มศว มหาสารคาม 
11
2530 - 2534 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
2535 - 2536 รองประธานกรรมการโครงการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
13
2536 - 2537 รองอธิการบดี มศว มหาสารคาม 
14
9 ธันวาคม 2537 - 6 มิถุนายน 2538 รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีต
15
6 พฤศจิกายน 2536- 8 ธันวาคม 2537 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว มหาสารคาม 
16
(9 ธันวาคม 2537-6 มิถุนายน 2538)  กรรมการและเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17
2543 ประธานคณะกรรมการจัดทำโครงการแยกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
18
  กรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน มศว มหาสารคาม มศว มหาสารคาม 
19
  กรรมการบริหารชมรมผู้สนใจงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
20
2543 –2545 ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมวิจัย สถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา  
21
  กรรมการพิจารณาโครงการตามแผนงานหลัก โครงการน้ำพระทัยจากในหลวงฯ ของกองทัพภาคที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 2  
22
2531 กรรมการพัฒนางานวิจัยระหว่างวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว มหาสารคาม 
23
2532 กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว มหาสารคาม 
24
  กรรมการคัดเลือกโครงการหมู่บ้านอีสานเขียว ของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน ตามแนวพระราชดำริฯ (ศชร.)  
25
2531 - 2534 คณะทำงานและเลขานุการโครงการมหาวิทยาลัย (อีสานเขียว) ประเภทฝึกอบรมและประเมินผลของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริฯ (ศชร.)  
26
2534 - 2536 ประธานกรรมการประเมินผลการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม  
27
2534 คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปหัตถกรรม จังหวัดมหาสารคาม  
28
  กรรมการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  
29
  กรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดมหาสารคาม  
30
  กรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม  
31
  กรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  
32
  ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนา มมส ที่ปรึกษา (ในอดีต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33
  ที่ปรึกษาโครงการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ  
34
  ที่ปรึกษางานวิจัยสำนักงานเขตการศึกษา เขตการศึกษา 9 และ 10  
35
  ที่ปรึกษางานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
36
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พณฯ อดิศร เพียงเกษ)  
37
2536 -2537 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพของเขตการศึกษา10  
38
  ที่ปรึกษา หรือประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 50 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39
  ที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ หรือขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ9                   ของอาจารย์หลายท่าน  
40
   ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรสำหรับโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  
ปัจจุบัน (2545)
41
  กรรมการสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา  
42
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สมัยที่ 3)  
43
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจำสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี (สมัยที่ 2)  
44
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
2543- ปัจจุบัน กรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
46
2544- ปัจจุบัน กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47
2541-ปัจจุบัน กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
48
2544- ปัจจุบัน กรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
49
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการยกร่างหลักสูตร กศ.ด. สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50
มีนาคม 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและ พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
51
2545-ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52
2545-ปัจจุบัน ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ได้ประเมินสถาบันราชภัฏอุดรธานี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์และสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

 

ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ ชื่อผู้แต่ง สังกัด ชื่อหนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/งานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ปีที่พิมพ์
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา (เขียนร่วมกับ นิภา ศรีไพโรจน์ และ นุชวนาเหลืองอังกูร)  
2
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด  
3
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1 ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 2544
4
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2 ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 2538
5
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การวิจัยเบื้องต้น ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 7 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 2545
6
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 2543
7
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การพัฒนาการสอน พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น 2541
งานวิจัย
8
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   EVALUATION OF PRIMARY EDUCATION PEDAGOGICAL SUPPORT PROJECT  (By BOONCHOM SRISA-ARD AND EVALUATORS TEAM, DEPARTMENT OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC ) 1999
9
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับกาญจน์ เรืองมนตรี และ สุริทอง ศรีสะอาด) 2545
10
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนของเขตการศึกษา 11 (เป็นหัวหน้าโครงการมีกรรมการร่วมอีก 6 คน) 2544
11
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   การประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยมีกรรมการร่วมคือ มนตรี อนันตรักษ์ ละเอียด รักษ์เผ่า และนิภา ศรีไพโรจน์) 2539
12
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การวิเคราะห์งานวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล 2535
13
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิธีสอน และความวิตกกังวล ในการเรียน

โดยใช้วิธีสอนแบบเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) ที่มีการสอบย่อยกับการสอนแบบบรรยาย (เป็นหัวหน้าโครงการมีผู้วิจัยร่วมอีก 15 คน)

2532
14
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ 2533
15
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกับ รศ.นิภา ศรีไพโรจน์) 2531
16
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   การประเมินโครงการฝึกสอนและฝึกงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (เป็นหัวหน้าโครงการมีกรรมการร่วมอีก 7 คน) 2529
17
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน 2524
18
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ต้องการ ตามทัศนะของนิสิตนักศึกษา  
19
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ทัศนคติและความต้องการของประชาชน ต่อการวางแผนครอบครัวเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในเขตเทศบาลและหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล ศึกษากรณีของ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น (เป็นกรรมการวิจัย) 2517
20
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สภาพการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เป็นกรรมการวิจัย)  
บทความทางวิชาการ
21
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “การวิเคราะห์ข้อสอบ,”   วารสารการวัดผลการศึกษา. 2512
22
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “แบบทดสอบวินิจฉัย,”   วารสารการวัดผลการศึกษา.   2(1)   :9-29 ; พฤษภาคม - สิงหาคม,

2523
23
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ,”   วารสารการวิจัยทางการศึกษา.   10(2)   : 48 – 58 ; กันยายน,

2523
24
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ,”     วารสารมิตรครู.23(13) : 11 – 16 ; กรกฎาคม,

2524
25
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน,”   วารสารการวิจัยทางการศึกษา.   11(3)   : 17-27 ; กรกฎาคม – กันยายน,

2524
26
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “ลักษณะของครูที่สอนดี,”   วารสารประชาศึกษา.   33(11): 5-6   ; กันยายน,

2525
27
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ความรู้พื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน,”   วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มหาสารคาม,  

2525
28
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ความคลาดเคลื่อนในการวิจัย,”   วารสารการวัดผลการศึกษา.   3(3) :   43-50 ; มกราคม - เมษายน,  

2525
29
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“สภาพปัญหาสาเหตุ และการปรับปรุงการเรียนการสอน,” วารสารประชาศึกษา, 

2525
30
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบบรรยาย,”  วารสาร มศว มหาสารคาม. 1(2) :   122-127 ; กรกฏาคม – ธันวาคม,

2525
31
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์,”     วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.

2528
32
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวัดผล,”   วารสารสารนิเทศเขตการศึกษา 10.   15(2)   : มีนาคม – พฤษภาคม,

2529
33
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิจัยในปัจจุบัน,”   สัมมนาแนวโน้มของการวิจัยทางบรรณารักษ์ศาสตร์ .กุมภาพันธ์,

2529
34
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน,” วารสารวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน.   1(1) :   25-30 ; มกราคม – มิถุนายน,

2529
35
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“Seminote,”   วารสารวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน.1(1) : มกราคม – มิถุนายน,

2530
36
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   “การประเมินผลการสอน,”   วารสารการวัดผลการศึกษา.9(26) ; กันยายน – ธันวาคม, 2530
37
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ,”   วารสาร มศว มหาสารคาม.8(2) : กรกฎาคม - ธันวาคม,

2532
38
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“วิเคราะห์อำนาจจำแนก,”     วารสารการวัดผลการศึกษา.

11(31) : พฤษภาคม – สิงหาคม,

2532
39
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณ

ที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์),”   วารสาร มศว มหาสารคาม.

8(1): มกราคม – มิถุนายน,

2532
40
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “ข้อบกพร่องที่มักพบในการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา,”   วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา.   2(2)   : เมษายน,

2532
41
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ธนาคารข้อสอบ,”   วารสารวัดผลการศึกษา มศวมหาสารคาม.1(1) : 44 – 48   ; กรกฎาคม,   หน้า 

2533
42
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “การประเมินผลสื่อการสอน,”   จุลสาร คพส. ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 4   : สิงหาคม, 2533
43
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “เกณฑ์มาตรฐานของการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์,”   วารสารการวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม. กรกฎาคม, ร่วมกับ มนตรี อนันตรักษ์ สมนึก ภัททิยธนี นุชวนา เหลืองอังกูร อรนุช ศรีสะอาด สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ 2534
44
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การประเมินผลเพื่อวินิจฉัย (DIAGNOSTIC EVALUATION)    วารสารการวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม. กรกฎาคม,

2534
45
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์,” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา. 

2534
46
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การอ้างอิงประชากรเมื่อใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า,”วารสารวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม. 3(1) :   กรกฎาคม,  

2535
47
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “การนิเทศ,”   วารสาร มศว มหาสารคาม. 12(1)   : มกราคม – มิถุนายน, 2536
48
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

การเรียนการสอน,”   วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.

2536
49
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“ปัญหาและการแก้ไขปัญหา,” วารสาร แนะแนว. 27(144)   : ธันวาคม 35 - มกราคม 36 หน้า 5

 
50
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย,”   วารสารการวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม.   1(1) กรกฎาคม,

2537
51
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย,” วารสารวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม. 5(1) กรกฎาคม,

2537
52
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย,”   วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1(1)   : 21-30 ; กรกฎาคม,

2538
53
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า,”วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2(1) :   64-70 ; กรกฎาคม,

2539
54
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การวิจัยเกี่ยวกับมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale),”(ร่วมกับ มานิต สิทธิศร)วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 3(1) :   1-8 ; กรกฎาคม,

2540
55
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา,” (ร่วมกับ รวงทอง ลาฝอย) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2(1) :   37-42 ; ธันวาคม,  

2540
56
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การประเมินผลโดยใช้ Portfolio,”   วารสารวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 12(1)   : 2-6 ;

มกราคม,  

2540
57
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การประเมินผลการเรียนโดยการสังเกตการณ์,” วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 4(1)   : กรกฎาคม,  

2541
58
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์,” วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 5(1) : กรกฎาคม,  

2542
59
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์,”   วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.6   : กรกฎาคม,  

2543
60
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล(ร่วมกับมิญช์มนัส วรรณมหินทร์) วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 7   : 1-20 ; กรกฎาคม,

2544
61
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“Problems and Suggested Solutions for the Development of Basic Education in Educational Region 11, Thailand.,”   วารสาร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 33(1)   : 91-106 ; มกราคม-มิถุนายน,

2544
62
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ,”   วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา.

39(13) : 3 – 8

 
63
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ,” วารสารการวัดผลการศึกษา.  
64
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “คติพจน์ คำคม เกี่ยวกับความคิด,” วารสารศึกษาศาสตร์. 1(1) :   28-30 ; ธันวาคม, 2539
65
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติ,” วารสารการวิจัยทางการศึกษา. 66-79   : 18(1) ; มกราคม-มีนาคม, 2531
66
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิธีสอน และความวิตก

กังวลในการเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบเรียนเป็นคู่,” วารสารการวิจัยทางการศึกษา. 19(1)   : 67-77 ; มกราคม-มีนาคม,

2532
67
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การพัฒนาวิจัยโดยใช้รูปแบบ,” วารสารการวิจัยทางการศึกษา.20(2) :   19-25 ; เมษายน-มิถุนายน,

2533
68
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“การวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร์.

2(1) :   37-42 ; ธันวาคม,

2540
69
บุญชม ศรีสะอาด และ สุภาภรณ์ อาษาสร้อย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ : สาระสำคัญงานวิจัย,” วารสารศึกษาศาสตร์.   3(1) : 29-36   ; ธันวาคม, 2542

 

รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/อื่นๆ ที่เคยได้รับ
ลำดับ ชื่อ สังกัด รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ ปีที่ได้รับ
1
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจากสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณที่ได้ปฏิบัต หน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของชาติ 2526
2
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับการบันทึกใน Directory ของ INNOTEC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา การศึกษา      ของ ASIAN 2528
3
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้รับโล่เกียรติยศ อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากกองทุน อนุสรณ์ จอน เอ เอกิ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2538
4
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับใบประกาศนียบัตร บุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสร้างชื่อเสียงให้กัมหาวิทยาลัย จากสโมสรอาจารย์และข้าราชการ 2542
5
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทนักวิชาการและผู้สนับสนุนการเรียนการสอน จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  
6
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับการบันทึกประวัติย่อลงใน INDO-ASIAN Who’s Who ปี 2000 และ ASIA PACIFIC Who’s Who ปี 2000 2000
7
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันในฐานะ กรรมการสภาประจำสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 2544
8
อาจารย์ บุญชม ศรีสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นปี จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

2545

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ลำดับ  
1

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล การวิจัย การพัฒนา การสอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันราชภัฏ เขตการศึกษา กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน สำนักงานสาธารณสุข สมาคมวิชาชีพ ประมาณ เดือนละครั้ง อย่างต่อเนื่อง   ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

2
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยของ สปจ. มหาสารคาม และ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
3
ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ตรวจสอบทางวิชาการ แผนงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัย (Peer Review) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.) ของ สปจ. มหาสารคาม
5
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.) ของสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
6
ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2541-2542)
ประสบการณ์ทางวิชาชีพระดับมหาวิทยาลัย
7
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
8
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10
อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
อาจารย์บัณฑิตพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
 กรรมการที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ
13
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรมการฝึกหัดครู

 

งานอื่นๆ
ลำดับ
ชื่องาน
1

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (เริ่มฉบับแรก ปี 2524)

2

วารสารวัดผลการศึกษา มศว มหาสารคาม (เริ่มฉบับแรก ปี 2533)

3

จุลสารวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (เริ่มฉบับแรก ปี 2531)

4

วารสารวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน (เริ่มฉบับแรก 2529)

5

ริเริ่มและร่วมดำเนินการในการจัดงานวัดผลวิจัยสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษา และ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตปริญญาโทและปริญญาเอกทางการวัดผลและวิจัยการศึกษาในประเทศไทย จัดครั้งแรกที่ มศว มหาสารคาม ปี 2533 ได้รับการสืบสานอย่างต่อ เนื่องในปัจจุบัน (หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ปี 2545 มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นเจ้าภาพ

6
ริเริ่มให้มีระบบ peer review ในการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการและสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 
7
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา 2543 -
8
สมาชิกตลอดชีพสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
9
สมาชิกตลอดชีพสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย

 

ภาระงานสอน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับปริญญา ชม./สัปดาห์