วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
https://qr.bakc.org.kh/-/superjp/ >KaptenJackpot - Daftar Situs Kapten Jackpot gacor Online Resmi Terpercaya dan Gampang Menang Setiap Hari Slot Gacor Terbaru superjp 2022 Daftar Situs Slot88 Gacor Malam Ini Login ID VIP Auto Maxwin Superjp: Link Alternatif Situs Slot Deposit Dana 2023 Playground88 - Daftar Situs Playground88 Gacor Terbaik 2023 playground88 - Situs Judi Slot 88 Angka Terbaik dengan Peluang Menang Besar RTP Slot kaptenjackpot terbaru 2023 kaptenjackpot slot gacor terpercaya di indonesia 2022 Playground88 : Situs Agen Judi Online Terbesar Terpercaya BOOSTERJP : Situs Agen slot online terpercaya 2023 kerajaanslot | agen judi online | slot gampang menang Superjp: LINK ALTERNATIF LOGIN SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA 2023 Situs Judi Togel Online Terpercaya & Slot IDN Live Jackpot Terbesar Slot Demo : Daftar Gratis Akun Demo Slot Pragmatic Resmi Terlengkap kerajaanslot: Situs agen judi online terpercaya no 1 SUPERJP: Daftar Agen Slot Demo Pragmatic Play Online Terbaik
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
hzAljYXrxRSildenafil Sildenafil

UzmFQNtGTadalafil Tadalafil
HBJgzXRUzWNBIndiaPharm IndiaPharm
PxzgeZGaVNqIndiaPharm IndiaPharm
  สมาชิกทั้งหมด 7711 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบทความ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารฯ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการภาควิชาการบริหารการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนาม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2565 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1906-4950 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
2 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา ลักขณา สริวัฒน์
3 สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นในการดำาเนินงาน นิสิตผู้ช่วยอาจารย์ของสำานักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภานุพงศ์ คงสวัสดิ์
4 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ธนัตถ์พร โคจรานนท์
5 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำาสายงานของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สิริขวัญ อาจวิชัย,ธันยาภรณ์ นวลสิงห์
6 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบวิจัยเชิงร่วมมือ ในการสร้างเสริมทักษะการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานด้วยการบริการสังคมเป็นฐาน ที่เน้นความเป็น พลโลกของผู้เรียน ณัฐวดี วังสินธ์
7 การศึกษาการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล, วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
8 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาวิถีใหม่เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศในบริบท ที่เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สุนทรี เกิดสิน
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com