วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายพีระ รวดเร็ว
นางสาวธารทิพย์ พานเพ็ชร  สมาชิกทั้งหมด 290 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบทความ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารฯ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการภาควิชาการบริหารการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
สั่งซื้อได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 200 บาท ถ้าสั่งซื้อทางธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 250 บาท สั่งจ่าย ณ ปท. โนนศรีสวัสดิ์ (44001) ในนาม ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มษายน ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบรรณาธิการ วารสาร
2 โซเชียลมีเดีย ดีท็อกซ์ ลักขณา สริวัฒน์1
3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จริยา ศรีชนะ1 , สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ2
4 การพัฒนาแนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วุฒินันท์ รัตนะ1 , สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ2
5 การพัฒนานิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมหนังสือนิทานพื้นบ้านอีสานฮ วรรณิษา หาคูณ¹
6 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพ วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วารี สรสัมฤทธิ์1 , นันทิยา น้อยจันทร์2
7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชนิดา สรสัมฤทธิ์1 , นันทิยา น้อยจันทร์2
8 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เพ็ชรรัตน์ คงไวย1 , จุลดิศ คัญทัพ2
9 การพัฒนาแนวทางการดำ เนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อมตา จงมีสุข1 , จุลดิศ คัญทัพ2
10 คุณลักษณะผู้นำสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พจนีย์ นำพา 1*, ธดา สิทธิ์ธาดา
11 แนวทางการบริหารสถานศึกษาปลอดภัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กนกลักษณ์ อรรคมุต1*, ธดา สิทธิ์ธาดา2
12 การบริหารสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มณฑาทิพย์ โกณฑา1 , กัลยมน อินทุสุต2
13 การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี พัทธพล จารุจิตร์1
14 บทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร จารุวรรณ บกสวัสดิ์1 , คึกฤทธิ์ ศิลาลาย2
15 ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ: ต้นแบบศาสตร์และศิลป์ของครูผู้ให้ กรองทิพย์ นาควิเชตร1*, ศรุดา ชัยสุวรรณ2 , ชุติมา พรหมผุย3 , กฤษฎา วัฒนศักดิ์4 , รัตน์ดา เลิศวิชัย5 , ทินกฤต ชัยสุวรรณ6
16 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN 1906-4950) กองบรรณาธิการ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com