วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 อัตราค่าตีพิมพ์
 
 
อัตราค่าตีพิมพ์
  1. กรณีผู้นิพนธ์เป็น คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3,500 บาท/1 บทความ
  2. กรณีผู้นิพนธ์เป็น สมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3,500 บาท/1 บทความ
  3. กรณีผู้นิพนธ์เป็น บุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000 บาท/1 บทความ

การชำระเงิน

การชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อบัญชี งานวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา บัญชีเลขที่ 438-2-69469-5
ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ e-mail address : tuk_3871@hotmail.com และโทรแจ้งคุณ ณัชชลิดา เบอร์โทร 089-8402678 ในวันและเวลาราชการ

ขอให้ผู้ตีพิมพ์ตรวจสอบการโอนเงินทุกครั้ง ก่อนโอนเงิน"หากมีการชำระเงินหรือโอนเงินผิดพลาดไม่ว่าประการใดก็ตาม ทางวารสารชอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าวทุกกรณี....

กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารศึกษาศาสตร์
 


© Copyright 2017 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : jeas.msu@gmail.com