คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Faculty of Education Mahasarakham University
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor

หลักสูตรที่เปิดสอน
วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา
เว็บลิ้งค์  ภายในคณะศึกษาศาสตร์
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ICER
ครงการการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภายในคณะ
วีดีทัศ์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
การประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
 
 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น...
1936-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอ...
1936-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอ...
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศ...
 
 
 
 
สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุน สควค ป.โ...
ประกาศ งดการเรียนการสอน
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิ...
กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตปริญญาเอก สังก...
ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับ...
 
 
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศึกษาศาสตร...
วันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565
งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์...
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิท...
เสวนาพิเศษ หัวข้อ "มุมมองโจท์วิจัย และข้...
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนส่งเ...
ประกาศ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภท...
ประกาศ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภท...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจา...
ประกาศหลักเกณฑ์ส่งเสริมสนับสนุนทุนโครงกา...
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบร...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาห้องกราฟิก เฟส ...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติก...
ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เส...
 
 
 
 
รายชื่อสำนักพิมพ์ ที่อยู่ใน Jeffrey Beal...
รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Jeffrey Beall's l...
ข้อมูล Hijacked Journals
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ...
ประชาสัมพันธ์การสอบ MSU English Exit-Exa...
 
 
 
 
หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเก...
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ...
รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรีย...
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสา...
รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม