คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Faculty of Education Mahasarakham University 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา
เว็บลิ้งค์  ภายในคณะศึกษาศาสตร์
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ICER
ครงการการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภายในคณะ
วีดีทัศ์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
การประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
 
 
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรีย...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทั...
ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครง...
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การเสนอชื่อผู้สม...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดั...
 
 
 
 
ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบั...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(...
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(...
 
 
 
 
งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์...
สัมมนากลางปีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่...
คณะศึกษาศาสตร์ มมส ร่วมจัดงานสืบสานประเพ...
คลินิกวิจัยเคลื่อนที่
 
 
 
 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา...
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกา...
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุน...
ประกาศ ผลพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนส่งเสริม...
ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์แล...
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื...
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง ในการซ่...
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตล...
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดอัตราการเ...
ประกวดราคาซื้อชุดวัอัตราการเต้นของหัวใจป...
 
 
 
 
รายชื่อสำนักพิมพ์ ที่อยู่ใน Jeffrey Beal...
รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Jeffrey Beall's l...
ข้อมูล Hijacked Journals
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ...
ประชาสัมพันธ์การสอบ MSU English Exit-Exa...
 
 
 
 
หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเก...
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ...
รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรีย...
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสา...
รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม