คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Faculty of Education Mahasarakham University 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา
เว็บลิ้งค์  ภายในคณะศึกษาศาสตร์
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ICER
ครงการการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภายในคณะ
วีดีทัศ์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
การประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
 
 
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณ...
ขอเชิญร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565...
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า...
ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาพิเศษ...
ประกาศ สอบวัดคุณสมบัติ นิสิตปริญญาเอก สั...
 
 
 
 
กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตปริญญาเอก สังก...
ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบั...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ(...
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ...
 
 
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศึกษาศาสตร...
วันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565
งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์...
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิท...
เสวนาพิเศษ หัวข้อ "มุมมองโจท์วิจัย และข้...
 
 
 
 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจ...
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนส่งเสริมการผ...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจา...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา...
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบร...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบร...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อ...
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อระบบเครือข่า...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อระ...
 
 
 
 
รายชื่อสำนักพิมพ์ ที่อยู่ใน Jeffrey Beal...
รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Jeffrey Beall's l...
ข้อมูล Hijacked Journals
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ...
ประชาสัมพันธ์การสอบ MSU English Exit-Exa...
 
 
 
 
หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเก...
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ...
รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรีย...
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสา...
รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม