คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Faculty of Education Mahasarakham University 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา
เว็บลิ้งค์  ภายในคณะศึกษาศาสตร์
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ICER
ครงการการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภายในคณะ
วีดีทัศ์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
การประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เพื...
ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ...
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม...
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ก...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับ...
 
 
 
 
ประกาศ งดการเรียนการสอน
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิ...
กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตปริญญาเอก สังก...
ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบั...
 
 
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศึกษาศาสตร...
วันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565
งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์...
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิท...
เสวนาพิเศษ หัวข้อ "มุมมองโจท์วิจัย และข้...
 
 
 
 
ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจำปีงบ...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจ...
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนส่งเสริมการผ...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจา...
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา...
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อ...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่ง...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่ง...
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เส...
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เส...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
 
 
 
 
รายชื่อสำนักพิมพ์ ที่อยู่ใน Jeffrey Beal...
รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Jeffrey Beall's l...
ข้อมูล Hijacked Journals
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ...
ประชาสัมพันธ์การสอบ MSU English Exit-Exa...
 
 
 
 
หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเก...
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ...
รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรีย...
รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสา...
รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม