คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Faculty of Education Mahasarakham University 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา
เว็บลิ้งค์  ภายในคณะศึกษาศาสตร์
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศภายในคณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ICER
ครงการการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภายในคณะ
วีดีทัศ์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
การประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
 
 
กำหนดการฝึกช้อมรับพระราชทานปริญาบัตร คณะ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์เพื...
ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ...
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม...
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย ก...
 
 
 
 
ประกาศ งดการเรียนการสอน
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิ...
กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตปริญญาเอก สังก...
ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตระดับ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบั...
 
 
 
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศึกษาศาสตร...
วันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565
งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์...
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิท...
เสวนาพิเศษ หัวข้อ "มุมมองโจท์วิจัย และข้...
 
 
 
 
ประกาศหลักเกณฑ์ส่งเสริมสนับสนุนทุนโครงกา...
ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอ...
ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอ...
ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพั...
ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจำปีงบ...
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อ...
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เส...
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เส...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติก...