คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
15 มกราคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 1
30 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1 portfolio) ปีการศึกษา 2564 4
25 ธันวาคม 2563 รูปแบบการสัมภาษณ์ ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio โครงการเพชรเสมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 3
22 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการเพชรเสมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2564 5
18 ธันวาคม 2563 ประกาศ : ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรเสมา ปีการศึกษา 2564 4
04 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับประริญญาตรี รอบที่ 1 1
19 สิงหาคม 2563 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 2
17 กรกฏาคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 2
08 กรกฏาคม 2563 ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 2
01 กรกฏาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 3
15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 5 ปีการศึกษา 2563 2
12 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 3
09 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญยาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 11
04 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการบริจาค/รับมอบทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) 2
14 มกราคม 2563 ประกาศทุนอุดหนุนในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี-KM-Project-ปีงบประมาณ-2563 14
09 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ [ KM ] 2
01 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 12
26 กรกฏาคม 2562 รายยชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 2
10 กรกฏาคม 2562 ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3
02 กรกฏาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-รอบที่-5.1-วิทยาศสตร์การกีฬา 13
19 มิถุนายน 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562 2
20 พฤศจิกายน 2561 วช จัดอบรมบนอีเลิร์นนิ่ง สำหรับคณะกรรมการและนักวิจัย หรือคณาจารย์ผู้สนใจ พร้อมรับประกาศนียบัตร 5
13 กันยายน 2561 กำหนดการงานวันศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 1
25 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 3
25 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 4
23 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โครงการคณะดำเนินการเอง) 2
21 กรกฏาคม 2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) 5
13 กรกฏาคม 2561 ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 ) 4
07 กรกฏาคม 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 2
28 มิถุนายน 2561 ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
21 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2561 4
20 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 3.5 8
15 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 3
22 พฤษภาคม 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม 12
10 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 1
07 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร คูปองครู งบประมาณ ปี 2561/1 3
27 เมษายน 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 3
25 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 26
26 มีนาคม 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 2
21 มีนาคม 2561 สกอ.แถลงข่าวการรับสมัคร“ครูคืนถิ่น”ปีการศึกษา 2561 ผ่าน TCAS รอบที่ 2 3
12 มีนาคม 2561 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 3
05 มีนาคม 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 2
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 11
22 มกราคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 3
19 มกราคม 2561 ประการศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 2
15 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ของ คุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 2
25 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุน สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 2
06 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ แจ้งมติกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 /2560 3
25 ตุลาคม 2560 สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ และ พิธีการต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 2
25 ตุลาคม 2560 ขอเชิญเข้า่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 1
25 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักสึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค) 2
24 สิงหาคม 2560 ผลพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 2
14 กรกฏาคม 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 3 2
13 กรกฏาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11
12 กรกฏาคม 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 3
27 มิถุนายน 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู(เพิ่มเติม) 12
27 มิถุนายน 2560 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปี 2559 16
24 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐาน ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรรุ่นที่ 3) 9
02 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐาน ที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู) 2
30 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 7
24 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 3
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (ช่วงที่ 6 ) 3
21 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (ช่วงที่ 5) 2
24 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการทุน สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 5
09 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน. 10
03 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 2
03 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7
03 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7
06 มกราคม 2560 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 12
28 ธันวาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 2
06 ธันวาคม 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559. 3
02 ธันวาคม 2559 ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
07 กันยายน 2559 ผลการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 1
05 กันยายน 2559 แจ้งการกำหนดอัตตราค่าตรวจผู้ป่วยคลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ 2
05 สิงหาคม 2559 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเมื่อมสภาพจำนวน 184 รายการ 4
04 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา(กศ.ม.)สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 3
12 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 3
21 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 20
17 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู รุ่นที่ 3‏ 2
16 มีนาคม 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 3
10 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 3
05 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารุ่นที่ 3 4
29 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 10
15 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 2
08 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 2
01 ธันวาคม 2558 ประกาศขายเวลารับสมัครอบรมโครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) 11
01 ธันวาคม 2558 กำหนดกำรจัดฝึกอบรมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพครูของคุรุสภำ ๙ มำตรฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 12
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 1
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 8
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 3
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระกับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรเสมา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 3
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 11
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 1
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (เพิ่มเติม) 4
30 ตุลาคม 2558 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 167 รายการ 2
30 ตุลาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 3
10 ตุลาคม 2558 ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 9
02 ตุลาคม 2558 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 3
02 ตุลาคม 2558 รายนามผู้ได้รับการจารึกชื่อที่แท่นจารึกศาลาองค์พระพุทธสิกขาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
30 กันยายน 2558 ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) 2
29 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7
15 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู(เพิ่มเติม) 12
02 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 2
12 สิงหาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 4
19 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 1
14 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการสควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา 11
19 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ A New Era of IT Edu 4
15 มกราคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 3
08 มกราคม 2558 ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบ ในการถ่ายภาพ ส่งถ่ายภาพเข้าประกวด ในหัวข้อ “เหลียวหน้าแลหลัง คณะ ศึกษาศาสตร์” เนื่องในวันศึกษาศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2557 2
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ต่อไป