คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
29 มิถุนายน 2564 ประกาศ สอบวัดคุณสมบัติ นิสิตปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 149
17 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่ (ระดับปริญญาโทและเอก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66
11 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 309
08 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 280
02 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่4 คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 554
30 เมษายน 2564 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ออนไลน์ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 163
29 เมษายน 2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 195
18 มีนาคม 2564 กำหนดการโครงการงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 168
18 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิตและอาคารอเนกประสงค์ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 185
05 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเพชรเสมาสาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 163
15 มกราคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 17
30 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1 portfolio) ปีการศึกษา 2564 4
25 ธันวาคม 2563 รูปแบบการสัมภาษณ์ ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio โครงการเพชรเสมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 6
22 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการเพชรเสมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2564 25
18 ธันวาคม 2563 ประกาศ : ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรเสมา ปีการศึกษา 2564 3
04 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับประริญญาตรี รอบที่ 1 3
19 สิงหาคม 2563 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 2
17 กรกฏาคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 23
08 กรกฏาคม 2563 ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 11
01 กรกฏาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 6
15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 5 ปีการศึกษา 2563 4
12 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 12
09 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญยาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 97
04 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการบริจาค/รับมอบทุนการศึกษา (ทุนภายนอก) 37
14 มกราคม 2563 ประกาศทุนอุดหนุนในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี-KM-Project-ปีงบประมาณ-2563 86
09 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ [ KM ] 66
01 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 37
26 กรกฏาคม 2562 รายยชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 56
10 กรกฏาคม 2562 ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 25
02 กรกฏาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-รอบที่-5.1-วิทยาศสตร์การกีฬา 48
19 มิถุนายน 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562 74
20 พฤศจิกายน 2561 วช จัดอบรมบนอีเลิร์นนิ่ง สำหรับคณะกรรมการและนักวิจัย หรือคณาจารย์ผู้สนใจ พร้อมรับประกาศนียบัตร 68
13 กันยายน 2561 กำหนดการงานวันศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 64
25 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 2
25 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 3
23 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โครงการคณะดำเนินการเอง) 18
21 กรกฏาคม 2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) 69
13 กรกฏาคม 2561 ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 ) 51
07 กรกฏาคม 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 52
28 มิถุนายน 2561 ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 61
21 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2561 51
20 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 3.5 70
15 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7
22 พฤษภาคม 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม 41
10 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 91
07 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร คูปองครู งบประมาณ ปี 2561/1 37
27 เมษายน 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9
25 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 63
26 มีนาคม 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 22
21 มีนาคม 2561 สกอ.แถลงข่าวการรับสมัคร“ครูคืนถิ่น”ปีการศึกษา 2561 ผ่าน TCAS รอบที่ 2 87
12 มีนาคม 2561 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 39
05 มีนาคม 2561 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 36
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 76
22 มกราคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 13
19 มกราคม 2561 ประการศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 12
15 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ของ คุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 19
25 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุน สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 8
06 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ แจ้งมติกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 /2560 50
25 ตุลาคม 2560 สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ และ พิธีการต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 16
25 ตุลาคม 2560 ขอเชิญเข้า่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 24
25 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักสึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค) 14
24 สิงหาคม 2560 ผลพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 25
14 กรกฏาคม 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 3 11
13 กรกฏาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 71
12 กรกฏาคม 2560 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 47
27 มิถุนายน 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู(เพิ่มเติม) 31
27 มิถุนายน 2560 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปี 2559 79
24 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐาน ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรรุ่นที่ 3) 61
02 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐาน ที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู) 72
30 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 81
24 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 41
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (ช่วงที่ 6 ) 7
21 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (ช่วงที่ 5) 14
24 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการทุน สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 6
09 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน. 53
03 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 19
03 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 74
03 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 40
06 มกราคม 2560 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 52
28 ธันวาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 24
06 ธันวาคม 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559. 27
02 ธันวาคม 2559 ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 88
07 กันยายน 2559 ผลการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 17
05 กันยายน 2559 แจ้งการกำหนดอัตตราค่าตรวจผู้ป่วยคลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ 52
05 สิงหาคม 2559 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเมื่อมสภาพจำนวน 184 รายการ 74
04 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา(กศ.ม.)สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 70
12 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 27
21 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 61
17 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู รุ่นที่ 3‏ 64
16 มีนาคม 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 54
10 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 47
05 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารุ่นที่ 3 35
29 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 71
15 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 15
08 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 7
01 ธันวาคม 2558 ประกาศขายเวลารับสมัครอบรมโครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) 70
01 ธันวาคม 2558 กำหนดกำรจัดฝึกอบรมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพครูของคุรุสภำ ๙ มำตรฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 35
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 10
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 32
18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 9
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระกับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรเสมา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 65
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 74
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 14
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู (เพิ่มเติม) 10
30 ตุลาคม 2558 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 167 รายการ 65
30 ตุลาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 47
10 ตุลาคม 2558 ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 53
02 ตุลาคม 2558 ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7
02 ตุลาคม 2558 รายนามผู้ได้รับการจารึกชื่อที่แท่นจารึกศาลาองค์พระพุทธสิกขาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 45
30 กันยายน 2558 ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) 14
29 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 49
15 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู(เพิ่มเติม) 64
02 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 5
12 สิงหาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 67
19 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 14
14 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการสควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา 76
19 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ A New Era of IT Edu 61
15 มกราคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 6
08 มกราคม 2558 ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบ ในการถ่ายภาพ ส่งถ่ายภาพเข้าประกวด ในหัวข้อ “เหลียวหน้าแลหลัง คณะ ศึกษาศาสตร์” เนื่องในวันศึกษาศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2557 26
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ต่อไป