คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวกิจกรรม ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
31 มีนาคม 2565 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศึกษาศาสตร์ 54 ปี 190
31 มีนาคม 2565 วันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565 182
22 กุมภาพันธ์ 2565 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 193
11 ธันวาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2564 183
03 ธันวาคม 2564 เสวนาพิเศษ หัวข้อ "มุมมองโจท์วิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยของทุนแต่ละประเภท และ การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ (จุดอ่อน จุดแข็ง)" 186
04 พฤศจิกายน 2564 คณะศึกษาสาสตร์ ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัย 2564 171
30 ตุลาคม 2563 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12
16 กันยายน 2562 สัมมนากลางปีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 13
22 เมษายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019 6
27 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 4
20 กุมภาพันธ์ 2562 คลินิกวิจัยเคลื่อนที่ 173
08 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการสัมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 13
18 มกราคม 2562 โครงการขยะแลกของ GARBAGE CAMPAIGN 172
06 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 174
02 ธันวาคม 2561 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 4
09 พฤศจิกายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 172
22 ตุลาคม 2561 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษา รุ่น ปี 2559 6
07 ตุลาคม 2561 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ ประจำปี 2560 171
04 ตุลาคม 2561 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา 3
27 กันยายน 2561 โครงการสัมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 10
23 กันยายน 2561 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ 172
20 กันยายน 2561 ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ 2561 173
16 กันยายน 2561 งานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “ครูไทยในศตวรรษที่ 21” 172
07 กันยายน 2561 โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 175
31 กรกฏาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561 คณะศึกษาศาสตร์ 174
19 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 173
07 มิถุนายน 2561 หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 174
03 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 173
01 พฤษภาคม 2561 TAKE A SEAT PROJECT 182
11 เมษายน 2561 พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในงานวันสงกรานต์. 172
27 มีนาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน ณ อาคารพละศึกษา 172
19 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 5
08 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมติดตามผลจัดมวย TOPKING 171
05 กุมภาพันธ์ 2561 สอบและแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะฯ 173
31 มกราคม 2561 ภาคจิตวิทยาทำบุญเลี้ยงพระเพล. 171
31 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาดูงานวารสาร 182
26 มกราคม 2561 ชาว คณะศึกษาศาสตร์ มมส นำขยะรีไซเคิลแลกไข่ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม 172
25 มกราคม 2561 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู ยุค 4.0 174
23 มกราคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มมส 4
22 มกราคม 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 173
19 มกราคม 2561 กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน TCI,RMCS,EDUBUU 181
18 มกราคม 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดอิติปิโส 108 จบ 174
17 มกราคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 172
12 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 173
09 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดรับบริจาคโลหิต 174
04 มกราคม 2561 คณบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดี. 174
03 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ 2561 174
27 ธันวาคม 2560 คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี 174
27 ธันวาคม 2560 คณบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 174
22 ธันวาคม 2560 การกรอกข้อมูล มคอ.3-5 ผ่านระบบ TQF 173
19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลาฯ เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มมส 172
12 ธันวาคม 2560 บรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 171
24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประเมินปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 174
21 พฤศจิกายน 2560 มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 180
15 พฤศจิกายน 2560 โคงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 171
10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมความเสี่ยงและความคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มมส 172
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 170
31 ตุลาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mplus 171
21 ตุลาคม 2560 บุญกฐินสามัคคี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 172
21 ตุลาคม 2560 สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 170
11 ตุลาคม 2560 โครงการเสวนาการถ่ายโอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 173
26 กันยายน 2560 โคงการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบที่ประสบความสำเหร็จในประเทศเดนมาร์ก 174
16 กันยายน 2560 งานวันศึกษาศาสตร์ ปีที่ 50 173
16 กันยายน 2560 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 171
13 กันยายน 2560 จัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ จำปี 2560 173
05 กันยายน 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2559 168
01 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 171
24 สิงหาคม 2560 แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ. 171
22 กรกฏาคม 2560 โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 171
21 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายในพื้นที่ราบสูงสำหรับเด็ก 173
27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับศิษย์เก่าวิทยาลัย 175
24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรอยพ่อ แผ่นดิน 9 : ศึกษาศาสตร์ทำตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน 173
09 กุมภาพันธ์ 2560 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 171
30 มกราคม 2560 โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรสายสนับสนุน 185
20 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ร่วม MOU สนองนโยบาย STEM จัดอบรมทั่วภาคอีสาน 174
20 มกราคม 2560 โครงการเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพ 169
20 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 169
16 มกราคม 2560 โครงการสัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 4
13 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม “โครงการสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 13” 13
28 ธันวาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถ่ายทอดนโยบายปีงบประมาณ 2560 171
15 ธันวาคม 2559 ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 172
12 ธันวาคม 2559 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ปีการศึกษา 2558-2559 172
11 ธันวาคม 2559 พิธีซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 171
18 พฤศจิกายน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 183
14 พฤศจิกายน 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Epistemology of Physical Activity for Children and Adolescents 169
10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 8
26 ตุลาคม 2559 งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 เพื่อพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) 173
21 ตุลาคม 2559 พิธีลงนามถวายความอาลัย 175
30 กันยายน 2559 โครงการสัมนาบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 3
26 กันยายน 2559 ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 169
16 กันยายน 2559 วันศึกษาศาสตร์ มมส 2559 “Education 4.0 : ครูกับการปฏิรูปการเรียนรู้” 173
16 กันยายน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 169
12 กันยายน 2559 แสดงความยินดีกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จัดงานครบรอบ 20 ปี 172
09 กันยายน 2559 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่” 191
01 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 172
25 สิงหาคม 2559 คลินิกวิจัยเคลื่อนที่ II 4
14 สิงหาคม 2559 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 173
11 สิงหาคม 2559 การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 171
09 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำเครือข่าย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” และแข่งขันเพาะกาย MR.ESSEC 2016 ครั้งที่ 1 5
30 กรกฏาคม 2559 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 170
26 กรกฏาคม 2559 ประเพณีบุญเดือน 8 เข้าพรรษา 170
25 กรกฏาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 173
15 กรกฏาคม 2559 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 172
30 มิถุนายน 2559 โครงการคูปองพัฒนาครู 171
29 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 171
23 มิถุนายน 2559 โครงการประกวด EDU MSU KM DAY 2016 174
16 มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทางวิชาการตามโครงการคูปองพัฒนาครู 171
09 มิถุนายน 2559 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ "รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์" 172
04 พฤษภาคม 2559 พิธี ยกเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธสิกขาลัย 171
28 เมษายน 2559 อัญเชิญองค์พระพุทธสิกขาลัย ณ บริเวณก่อสร้างหอพระพุทธสิกขาลัย เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังแท่นประดิษฐานชั่วคราว 171
25 เมษายน 2559 EDU สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559. 5
08 เมษายน 2559 ประเพณีสงกรานต์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 173
23 มีนาคม 2559 ฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 170
17 มีนาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน 171
09 มีนาคม 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 171
03 มีนาคม 2559 การให้ความรู้แก่ครูเรื่องอาเซียนและภาษาอังกฤษผ่านนิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน 174
10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มมส MOU ร่วมกับ สสค.จับมือ 24 อบต.สร้างรากฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 174
08 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 170
28 ธันวาคม 2558 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 168
23 ธันวาคม 2558 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 171
23 พฤศจิกายน 2558 การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้แก่นิสิต บุคลากร 173
04 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน สำนักศึกษาทั่วไป 171
29 กันยายน 2558 โครงการบริจาคโลหิต ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 175
28 กันยายน 2558 แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 169
27 กันยายน 2558 EDU cleaning day 171
18 กันยายน 2558 วันศึกษาศาสตร์ มมส 150 ปี คลังภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษา 170
03 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 171
01 กันยายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 172
13 สิงหาคม 2558 พิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 175
12 สิงหาคม 2558 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 170
07 สิงหาคม 2558 รักแบบใหนวัยฮอร์โมน 170
03 สิงหาคม 2558 แสดงความยินดีกับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส 171
29 กรกฏาคม 2558 บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 170
27 กรกฏาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักจิตวิทยามืออาชีพและโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยายุคใหม่ 179
22 กรกฏาคม 2558 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานในราชการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 171
13 กรกฏาคม 2558 กองวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ 170
23 มิถุนายน 2558 โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและการเขียนเค้าโครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารการศึกษา 168
22 มิถุนายน 2558 ประชุมหารือการนำ Google Apps For Education มาใช้งาน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 171
15 มิถุนายน 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต 171
15 มิถุนายน 2558 คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์โปรยดิน จากงานบุญเดือนเจ็ด 169
15 มิถุนายน 2558 โครงการสนับสนุนนิสิตทุกสาขาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างแดน 172
11 มิถุนายน 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีสวด งานบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 169
10 มิถุนายน 2558 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Curtin University ประเทศ ออสเตรเลีย 170
22 พฤษภาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ ทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อบูรณะองค์พระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 172
15 พฤษภาคม 2558 คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมอาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง 170
22 เมษายน 2558 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการสอน 170
22 เมษายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 173
20 เมษายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วม งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 170
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ต่อไป