คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor

ข่าวสอบราคา/ราคากลาง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
19 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาห้องกราฟิก เฟส 2 32
10 มีนาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก เฟส 2 จำนวน 1 ห้อง (เงินสะสมปี 66) 28
02 มีนาคม 2566 ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก เฟส 2 จำนวน 1 ห้อง 27
08 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก เฟส 2 จำนวน 1 ห้อง 28
06 มิถุนายน 2565 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ 27
06 มิถุนายน 2565 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 73 รายการ 26
24 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก จำนวน ๑ ห้อง (เงินรายได้ปี ๖๕) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
18 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก จำนวน ๑ ห้อง (เงินรายได้ปี ๖๕) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงร่าง) 28
11 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก จำนวน ๑ ห้อง (เงินรายได้ปี ๖๕) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
23 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
07 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 28
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเรื่อง การประกวดราคาชื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) 26
08 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่องประกวดราคาชื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 26
26 สิงหาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ 26
07 พฤษภาคม 2564 ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 77 รายการ 26
27 ตุลาคม 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง ในการซ่อมแชมห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา 1
14 สิงหาคม 2563 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ 26
06 สิงหาคม 2562 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ 2
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีม 2
12 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาซื้อชุดวัอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 1 ชุด ครั้งที่ 2 1
27 พฤศจิกายน 2561 เรื่องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน จำนวน 1 ชุด 1
30 ตุลาคม 2561 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาชื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีม นักกีฬา 12 คน 1 ชุด 27
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวัดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 26
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อชุดสายวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมและเดี่ยว 26
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อชุดวัดกรดแลคเตทในเลือด 26
16 ตุลาคม 2561 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวัดอัตราการเต้าของหัวใจประเภททีม 26
16 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในโครงการ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 28
10 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 26
04 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในโครงการ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 2
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 1
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดสายวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมและเดี่ยว 26
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดวัดกรดเเลคเตทในเลือด 26
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อจัดจ้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม 1 เครื่อง 26
22 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุถัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอน 26
02 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนและเทคโนโลยี-Interactive-Learning-Classroom 28
04 กรกฏาคม 2561 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 30
24 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ 27
24 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาในการซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ 27
24 มิถุนายน 2561 ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ 26
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27
21 มิถุนายน 2561 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในการช่อมบำรุงตรวจเซ็ครถยนต์ 28
21 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุง Notebook 26
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้ล๊อกเกอร์ 18 ช่อง 26
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 27
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ โครงการตู้ดหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 26
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องตัดหญ้าสะพายใหล่แบบข้ออ่อน 27
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องตัดเหล็กแบบแท่น 29
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้เชื่อแบบหูหิ้ว 27
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 26
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ปั้มลมโรตาลี่พร้อมอุปกรณ์ 27
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ รถเข็นน้ำแบบล้อลมใหญ่ 27
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเสริมสร้างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ 28
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา lncline Squat Machine 27
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ลูกบอลแบบมีน้ำหนัก 27
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ม้าบริหารดัมเบลแบบราบ 28
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ แผ่นน้ำหนัก Rubber Plate 27
18 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัดแบบพกพา 27
16 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องแสกนเนอร์ 28
23 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ 26
23 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1400VA 28
09 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ 43
21 มีนาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินในการจัดชื้อ รถเข็น 27
21 มีนาคม 2560 ราคากลางในการจัดชื้อ รถพ่วงรถมอเตอร์ไซด์แบบไม่มีหลังคา 26
21 มีนาคม 2560 ราคากลางในการจัดชื้อ รถเข็นแบบล้อน้ำ 28
12 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 29
08 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 27
23 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 26
23 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 28
17 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี 27
17 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ 26
11 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1400VA 26
23 พฤศจิกายน 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ หุ่นกล้ามเนื้อ 1 ชุด และหุ่นโครงกระดูก 1 ชุด 27
02 พฤศจิกายน 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดเครื่องวัดความจุปอด 27
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดแบบทดสอบ 27
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อจักรเย็บผ้า 28
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดแบบทดสอบ 27
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 26
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ เปียโนไฟฟ้า 27
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ บอร์ดขนาด 60x80 ซม. 26
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาวดำ 27
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12000BTU 27
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi 27
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 26
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องแสกนเนอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 27
31 มีนาคม 2559 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 26
17 มีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม จำนวน 1 งาน 28
17 มีนาคม 2559 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 27
16 ธันวาคม 2558 ราคากลางโครงการ เครื่องพิมพ์ชนิด DOt Matrix Printer แบบแคร่สั้น 26
04 ธันวาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่องพร้อมติดตั้ง 27
04 ธันวาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 5 เครื่อง 27
20 พฤศจิกายน 2558 สอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง ( ครั้งที่ 2 ) 27
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า 26
20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) 28
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเดินวงรี 28
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26
21 ตุลาคม 2558 สอบราคาชื้อเครื่องวงรี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง 27
21 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเดินวงรี 26
21 ตุลาคม 2558 สอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง 28
21 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า 27
15 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดเผาผลาญไขมันด้วยความร้อนจากหิน 27
15 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดฝึกกล้ามเนื้อแบบอิสระ (Free Weight) 26
08 ตุลาคม 2558 ราคากลาง เครื่องแสกนเนอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 29
25 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณไร้สาย 27
05 สิงหาคม 2558 สอบราคากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 เมกะฟิกเซล จำนวน 3 ตัว 28
05 สิงหาคม 2558 ราคากลางกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 เมกะฟิกเซล จำนวน 3 ตัว 27
23 กรกฏาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 26
09 กรกฏาคม 2558 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ ผลการสอบราคาชื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 64 ตัว 27
15 มิถุนายน 2558 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ สอบราคาชื้อโตีะทำงาน 64 ตัว 26
15 มิถุนายน 2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ โต๊ะทำงาน 27
11 มิถุนายน 2558 ผลการสอบราคาชื้อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 26
11 มิถุนายน 2558 ยกเลิกการสอบราคาชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 27
03 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300 Ansi Lumens พร้อมจอรับภาพและขาติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 28
03 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300 Ansi Lumens พร้อมจอรับภาพและขาติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 28
27 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาชื้อโทรทัศน์ LCD 27
27 พฤษภาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 27
27 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวยพร้มติดตั้ง 1 ชุด 27
27 พฤษภาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวย 26
22 พฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300Ansi 28
22 พฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300Ansi Lumens พร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง 27
12 พฤษภาคม 2558 การชื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4300 ANSI Lumens จำนวน 5 ชุด 26
30 เมษายน 2558 การชื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 27
21 มกราคม 2558 โครงการ โต๊ะหมู่บูชา หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ต่อไป