คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลแห่งความภูมิใจ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
14 พฤศจิกายน 2561 หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเกียรตินิยมช่อบุนนาค ปีการศึกษา 2560 4
16 มกราคม 2561 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 11
04 เมษายน 2560 รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 8
15 ธันวาคม 2559 รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 9
09 ธันวาคม 2559 รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41
02 ธันวาคม 2559 นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา” 31
24 พฤศจิกายน 2559 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65
06 ตุลาคม 2559 นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 95
08 กรกฏาคม 2559 โครงการจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์เเบบเคลื่อนไหว (Motion Infographics) 223
02 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ.2558 94
10 มิถุนายน 2558 วารสารศึกษาศาสตร์ และ วารสารวัดผลการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 213
22 พฤษภาคม 2558 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสอน แบบบูรณาการเนื้อหา 62
03 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 90
04 มกราคม 2558 นางสาวตติยา อุ่นใจ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วม โครงการ YSEALI Generation: Environmental Advocacy 81
02 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้เขียนหนังสือวิจัยการเรียนการสอน 1 ใน 10 อันดับหนังสือขายดี 57
01 มกราคม 2558 แสดงความยินดีกับ ผศ.คนใหม่ ของคณะศึกษาศาสตร์ มมส 4
     

1 | 2 | ต่อไป