คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เบอร์กลาง  043754321-40 โอเปอร์เรเตอร์ กด 0

 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6273
งานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6241,6242
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6234
งานเลขานุการผู้บริหาร
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6248
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสือสารการศึกษา
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6235
งาน แผน,บุคคล,การเงิน
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6292
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6272
งานวิชาการ,ประกันคุณภาพ
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6215
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6239
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6214, 6216,6215
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เบอร์โทร : 043-754321-40 ต่อ 6273
ศูนย์บริการวิชาการ คลินิกวิจัย
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6233
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
เบอร์โทร : 043-721-764 ต่อ 6241,6242
งานพัฒนานิสิต
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6236
  งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6237
  Hot Line ศูนย์ให้การปรึกษา
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6261
  งานกิจการต่างประเทศและงานพัฒนาระบบสารสนเทส
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6218,6220
  งานห้องสมุด
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6207
  งานวารสารศึกษาศาสตร์
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6212
  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
เบอร์โทร :043-754321-40 ต่อ 6203
   
   
   
   

ที่ตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตอำเภอเเมือง