คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

  หลักสูตรปริญญาตรี
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
  ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ.
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาจิตวิทยา

  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
  ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ.
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (English)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

  หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (ภาษาไทย)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Thai Language)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

  หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Early Childhood Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

  หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Mathematics)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

  หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (General  Science)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

  หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (สังคมศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Social Studies)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

  หลักสูตร กการศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) (5 ปี)
  ชื่อปริญญา การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) กศ.บ. (เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Educational Technology and Computer Education)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา