คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แบบฟอร์มต่างๆในคณะ

แบบประเมิน (ใหม่) ตามประกาศ มมส.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ประกาศ มมส. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายวิชาการ
แบบฟอร์มจัดทำแผนรายปีสายสนับสนุน
แบบฟอร์ม ป.01-04
สายผู้บริหาร
แบบ ป.01  (กลุ่มผู้บริหาร)
- แบบ ป.02 (กลุ่มผู้บริหาร)
- แบบ ป.03 (กลุ่มผู้บริหาร)
- แบบ ป.04 (กลุ่มผู้บริหาร)
- ใบปะหน้า ป.01-02
- แบบฟอร์มรับรองการแนบเอกสาร-กลุ่มผู้บริหาร
สายอาจารย์
แบบฟอร์ม ป.01-04 กลุ่มผู้สอนทั่วไป
          แจ้งเวียนประกาศมาตรฐานภาระงาน
          แบบ-ป.01-กลุ่มสอน
          แบบ-ป.02-กลุ่มสอน
          แบบ-ป.03-กลุ่มสอน
          แบบ-ป.04-กลุ่มสอน
          แบบฟอร์มรับรองการแนบเอกสาร-กลุ่มสอน
          ใบปะหน้า-p01-02 กลุ่มสอน
แบบฟอร์ม ป.01-04 กลุ่มผู้สอนที่เน้นวิจัย
          แจ้งเวียนประกาศมาตรฐานภาระงาน
          แบบ-ป.01-กลุ่มวิจัย
          แบบ-ป.02-กลุ่มวิจัย
          แบบ-ป.03-กลุ่มวิจัย
          แบบ-ป.04-กลุ่มวิจัย
          แบบฟอร์มรับรองการแนบเอกสาร-กลุ่มวิจัย
          ใบปะหน้า-p01-02 กลุ่มวิจัย
- สายสนับสนุน
แบบ ป.01  (สายสนับสนุน)
แบบ ป.02 (สายสนับสนุน)
แบบ ป.03 (สายสนับสนุน)
แบบ ป.04 (สายสนับสนุน)
แบบประเมิน (ลูกจ้างชั่วคราว)
แนวปฏิบัติในการประเมินลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชั่วคราว-แบบ-ป.1
แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชั่วคราว-แบบ-ป.2
แบบฟอร์มทั่วไป
ทำบัตรข้าราชการ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ทำบัตรพนักงานที่จ้างตามภารกิจ
ทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
ทำบัตรผู้บริหาร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
ใบลาอุปสมบท
ลาป่วย ลากิจลาคลอด (Sick leave-Personal leave-Maternity leave)
(ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว) ลาพักผ่อน (Annual leave)
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ลาป่วย ลากิจลาคลอด (Sick leave-Personal leave-Maternity leave)
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ลาพักผ่อน (Annual leave)
ขั้นตอนปฏิบัติในการลาปฏิบัติราชการและอนุมัติการลา
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) (ประกันสังคม)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นประกันตน (สปส. 1-03/1)
ขอปรับวุฒิ
ตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ
ขอโอนมารับราชการ
แบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
- แบบฟอร์มขออนุมัติถ่ายเอกสาร คณะศึกษาศาสตร์
- ตารางแสดงรายละเอียดผลลัพธ์ที่ได้รับจากการนำมาประยุกต์ใช้กับงานหลังจากไปพัฒนาตนเอง
- แบบรายงานการเข้ารับการประชุม-ฝึกอบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน-โครงการ-รายงานการไปพัฒนาตนเอง
แบบประเมิน
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.1)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (แบบ ป.2)
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาย ข และ ค สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 6
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานปฏิบัติการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พนักงานวิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
   

แบบสำรวจข้อมูลวิทยากร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข้อมูลวิทยากร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
   
มาตรฐานภาระงาน
Road Map
TOR
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ(สรุปโครงการ)
แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
 
แบบฟอร์มพัสดุของคณะศึกษาศาสตร์
ใบขออนุมัติถ่ายเอกสารประกอบการสอน
ใบขออนุมัติชื้อหนังสือประกอบการสอน
หนังสือสัญญาเช่าเหมารถยนต์โดยสาร
ใบส่งมอบงานเช่าเหมารถยนต์
ใบเสนอราคาจ้าง
ใบเสนอราคาชื้อ
แบบขอให้จัดหาพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ (Materials Order Form)
ใบสั่งชื้อ
ใบสั่งจ้าง
ใบยืมครุภัณฑ์
ใบส่งมอบงาน
 
แบบฟอร์มการเงินของคณะศึกษาศาสตร์
เป็นแบบฟอร์มให้บริการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-ฉบับแก้ไข
รายงานการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน
สัญญาการยืมเงินรายได้
แบบฟอร์ม เสนอโครงการ
แบบฟอร์ม ใบนำส่งเงิน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม ใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (Receipt)
ใบสำคัญรับเงิน-สำหรับบริการวิชาการหรือการวิจัย
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
ใบมอบฉันทะ-กองคลัง มมส (บุคลากรในคณะฯ ที่เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่าบ้าน จะต้องใช้แบบฟอร์มนี้ )
 
แบบฟอร์มงานวิจัย
 
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนส่งเสริมการผลิตตำราวิชาการ”งบประมาณรายได้
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับ (ปริญญาตรี)
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์/บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์(อัพเดทประจำปี 2564)
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอทุนสนับสนุนการผลิตตำรา
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการผลิตตำราวิชาการ
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยสำหรับศูณย์วิจัย/หน่วยวิจัย
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
ใบมอบฉันทะ
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับ-คณาจารย์-ตำรา
ใบสำคัญรับเงิน
บันทึกข้อความเบิกเงิน
หลักฐานการขอรับเงินคืน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับนิสิต โท+เอก
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556
Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
  แบบฟอร์มศูนย์สื่อสารองค์กร
แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอใช้บริการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มงานยานยนต์
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะศึกษาศาสตร์ (quest for Vehicle Service)
  แบบฟอร์มบริการวิชาการ
บันทึกขอหนังสืออำนวยความสะดวก (Request for a Cover Letter)
บันทึกขอลงทะเบียนช้า (Request for Delayed Register)
แบบฟอร์มขอรับบริการแปลภาษา (Request for Translation-Revise)
แบบฟอร์มขอสำรองที่นั่ง (Course Reservation Form)
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้อง (Room Request Form)
แบบฟอร์ม บันทึกขอขยายเวลาส่งเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
  แบบฟอร์งานซ่อมบำรุง
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง