superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะที่กล่าวได้ว่ามีรากฐานการกำเนิดมาพร้อมกับการกำเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนโดยทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             วันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 คณะ ได้แก่
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทำให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงาน ออกมาอย่างเด่นชัด แต่การเป็นคณะก็ยังไม่ได้เป็นอย่างเอกเทศโดยสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม มี จำนวน 6 คน ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์สมบัติ มหารศ ระหว่าง พ.ศ. 2517 – 2522
  2. อาจารย์ ดร.ถวิล ลดาวัลย์ ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2526
  3. อาจารย์ประพัทธ์ ชัยเจริญ ระหว่าง พ.ศ. 2526 – 2528
  4. รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ระหว่าง พ.ศ. 2528 – 2532
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ ระหว่าง พ.ศ. 2532 – 2536
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2537
            วันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ถูกยกฐานะเป็น “คณะ” อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เรียงลำดับการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2542
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นิ่มจินดา ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2545
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2549
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2565
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ระหว่าง พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน


ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  


1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ 

คณบดี 

พ.ศ. 2537 – 2542  

   
2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นิ่มจินดา

คณบดี  

พ.ศ. 2542 – 2545

   
3.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา

คณบดี  

พ.ศ. 2545 – 2549 

   
4.

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์

คณบดี  

พ.ศ. 2549 –2557 

   
5.

รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 

คณบดี   

พ.ศ. 2557 –2565

   
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง 

คณบดี   

พ.ศ. 2565 –ปัจจุบัน