คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคณะที่กล่าวได้ว่ามีรากฐานการกำเนิดมาพร้อมกับการกำเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 เพราะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ออกไปเป็นครูตามโรงเรียนโดยทั่วไปในแถบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             วันที่ 29 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 คณะ ได้แก่
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทำให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงาน ออกมาอย่างเด่นชัด แต่การเป็นคณะก็ยังไม่ได้เป็นอย่างเอกเทศโดยสมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม มี จำนวน 6 คน ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์สมบัติ มหารศ ระหว่าง พ.ศ. 2517 – 2522
  2. อาจารย์ ดร.ถวิล ลดาวัลย์ ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2526
  3. อาจารย์ประพัทธ์ ชัยเจริญ ระหว่าง พ.ศ. 2526 – 2528
  4. รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ระหว่าง พ.ศ. 2528 – 2532
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ ระหว่าง พ.ศ. 2532 – 2536
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2537
            วันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแยกตัวเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ถูกยกฐานะเป็น “คณะ” อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เรียงลำดับการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2542
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นิ่มจินดา ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2545
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2549
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2557
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2565
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ระหว่าง พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน


ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  


1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ 

คณบดี 

พ.ศ. 2537 – 2542  

   
2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นิ่มจินดา

คณบดี  

พ.ศ. 2542 – 2545

   
3.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา

คณบดี  

พ.ศ. 2545 – 2549 

   
4.

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์

คณบดี  

พ.ศ. 2549 –2557 

   
5.

รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 

คณบดี   

พ.ศ. 2557 –2565

   
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง 

คณบดี   

พ.ศ. 2565 –ปัจจุบัน