superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการจัดการความรู้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

แผนปฏิบัติการ

  1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  2. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  5. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  6. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  7. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  8. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

  1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
  2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
  3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
  4. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
  5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
  6. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  7. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
  8. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565