คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการจัดการความรู้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

แผนปฏิบัติการ

  1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  2. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  5. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

  1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
  2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
  3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
  4. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
  5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562