คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้งปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-754321-40 ต่อ 6241
โทรสาร 043-721764 E-mail : edu@msu.ac.th