คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม-2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

  1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนกลยุทธ์

  1. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2554 - 2563
  2. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2556 - 2559
  3. แผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2556)
  4. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562
  5. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558)
  6. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558)
  7. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559)
  8. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2565
  9. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 - 2566
  10. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับเดือนตุลาคม 2562)
  11. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 – 2567(ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  12. นโยบายสู่การปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
  13. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2563)
  14. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 – 2569(ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2564)
  15. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-(ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2565)

แผนปฏิบัติราชการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
  7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

  1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  3. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  5. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566