คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม-2565

แผนปฏิบัติราชการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนกลยุทธ์

  1. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2554 - 2563
  2. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2556 - 2559
  3. แผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2556)
  4. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562
  5. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558)
  6. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558)
  7. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559)
  8. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2565
  9. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 - 2566
  10. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับเดือนตุลาคม 2562)
  11. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 – 2567(ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  12. นโยบายสู่การปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
  13. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2563)
  14. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 – 2569(ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2564)
  15. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-(ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2565)