superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม-2565

แผนกลยุทธ์

  1. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2554 - 2563
  2. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2556 - 2559
  3. แผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2556)
  4. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562
  5. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2558)
  6. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558)
  7. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559)
  8. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2565
  9. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 - 2566
  10. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับเดือนตุลาคม 2562)
  11. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 – 2567(ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  12. นโยบายสู่การปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
  13. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2563)
  14. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 – 2569(ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2564)
  15. แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-พ.ศ.-2566-2570-(ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2565)

แผนปฏิบัติราชการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
  7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

  1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  3. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  5. คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566