คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้
1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ
2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3 ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ ยกระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ
2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความ ทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาประเทศ
4 คคณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสากล
7 คณะมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
8 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
9 คณะมีการส่งเสริมให้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
10 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม