superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลัก ดังนี้
1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ
2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ พัฒนาวิชาการด้านการศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3 ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ บุคคล องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ ยกระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

1 คณะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีระบบการพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ
2 คณะมีระบบการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดทั้งมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและบทความ ทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3 คณะมีการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาประเทศ
4 คคณะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 คณะมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6 คณะมีระบบการบริหารงานบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสากล
7 คณะมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
8 คณะมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
9 คณะมีการส่งเสริมให้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนิสิตหรือบุคลากรในด้านจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
10 คณะมีการส่งเสริมและพัฒนาคณะสู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม