คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.)
 

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นนำในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย

คำอธิบายวิสัยทัศน์

           การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา เป็นที่พึ่งของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและระดับเอเชีย
 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร “GROWTH”

G   =  Goals การมีเป้าหมายในการทำงาน การทำงานแบบมุ่งเป้า
KPI  -   ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Output Outcome)
R   =  Responsibility ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส
KPI –กระบวนการทำงานที่สำเร็จตามเป้าหมาย
O   = Originality ริเริ่มสร้างสรรค์
KPI  -  ผลการทำงาน (Output)
W   =  Wisdom         ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง และพัฒนาสังคม
KPI - ตัวของบุคลากร (Input) กระบวนการทำงาน (Process)  
T   =   Teamwork การทำงานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ
KPI – กระบวนการทำงาน (Process) และผลลัพธ์ของงาน  (Outcome)
H   =   Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind)
KPI – ตัวบุคลากร (Input) และผลการปฏิบัติงาน (Output)

 

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม