คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is growth.)
 

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาชั้นนำในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย

คำอธิบายวิสัยทัศน์

           การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา เป็นที่พึ่งของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและระดับเอเชีย
 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร “GROWTH”

G   =  Goals การมีเป้าหมายในการทำงาน การทำงานแบบมุ่งเป้า
KPI  -   ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Output Outcome)
R   =  Responsibility ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ความโปร่งใส
KPI –กระบวนการทำงานที่สำเร็จตามเป้าหมาย
O   = Originality ริเริ่มสร้างสรรค์
KPI  -  ผลการทำงาน (Output)
W   =  Wisdom         ปัญญา การสั่งสมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาวิชาชีพตนเอง และพัฒนาสังคม
KPI - ตัวของบุคลากร (Input) กระบวนการทำงาน (Process)  
T   =   Teamwork การทำงานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียว ความเชื่อใจ
KPI – กระบวนการทำงาน (Process) และผลลัพธ์ของงาน  (Outcome)
H   =   Happiness องค์กรแห่งความสุขความสุขในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดี (กาย จิตใจ สังคม) มีจิตบริการที่ดี (Service Mind)
KPI – ตัวบุคลากร (Input) และผลการปฏิบัติงาน (Output)

 

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ ศึกษาศาสตร์ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

   

istanbul escort umraniye escort mecidiyekoy escort istanbul escort tbilisi escort sisli escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort bebek escort taksim escort isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop