คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารความเสี่ยง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
03 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2565 176
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2562 175
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2563 174
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2564 179
20 มกราคม 2565 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 178
20 มกราคม 2565 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบควมภายใน EDU MSU งบประมาณ 2565 176
20 มกราคม 2565 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ คณะศึกษาศาสตร์ ปี งบประมาณ 2565 177
27 ตุลาคม 2564 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการคววบคุมภายในเบื้องต้น 175
23 สิงหาคม 2564 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 172
24 มีนาคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (อัพเดทล่าสุด) 172
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ-งบประมาณปี.2564 174
17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ.2564 174
17 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ .2564 174
25 มกราคม 2564 ERM-1-แบบรายงานสภาพแวดล้อมองค์กร 177
25 มกราคม 2564 ERM-2-แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินควบคุมความเสี่ยง-ใหม่ 173
25 มกราคม 2564 ERM-3-แผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 174
25 มกราคม 2564 ERM-4-แบบติดตามการจัดการความเสี่ยง-งวดก่อน 174
25 มกราคม 2564 ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 174
25 มกราคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 171
25 มกราคม 2564 คู่มือการใช้ระบบความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 181
12 มกราคม 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง-ปี-งปม.2564-EDU-MSU 176
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2563 178
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารงานของคณบดี 174
02 เมษายน 2563 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 176
23 สิงหาคม 2562 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 175
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารงานขออคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 174
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 170
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 174
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 176
23 พฤษภาคม 2561 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 175
18 เมษายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 174
24 มีนาคม 2560 นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 173
03 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 172
13 มิถุนายน 2559 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 177
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 175
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 172
07 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 58 174
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 58 174
05 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 56 172
04 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 55 173
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 57 175
02 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 56 175
01 พฤศจิกายน 2558 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 175
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ต่อไป