คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารความเสี่ยง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2562 1
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2563 0
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2564 0
20 มกราคม 2565 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 0
20 มกราคม 2565 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบควมภายใน EDU MSU งบประมาณ 2565 0
20 มกราคม 2565 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ คณะศึกษาศาสตร์ ปี งบประมาณ 2565 0
27 ตุลาคม 2564 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการคววบคุมภายในเบื้องต้น 32
23 สิงหาคม 2564 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 59
24 มีนาคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (อัพเดทล่าสุด) 134
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ-งบประมาณปี.2564 140
17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ.2564 139
17 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ .2564 152
25 มกราคม 2564 ERM-1-แบบรายงานสภาพแวดล้อมองค์กร 142
25 มกราคม 2564 ERM-2-แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินควบคุมความเสี่ยง-ใหม่ 161
25 มกราคม 2564 ERM-3-แผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 158
25 มกราคม 2564 ERM-4-แบบติดตามการจัดการความเสี่ยง-งวดก่อน 145
25 มกราคม 2564 ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 150
25 มกราคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 163
25 มกราคม 2564 คู่มือการใช้ระบบความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 142
12 มกราคม 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง-ปี-งปม.2564-EDU-MSU 144
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2563 142
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารงานของคณบดี 9
02 เมษายน 2563 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 184
23 สิงหาคม 2562 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 153
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารงานขออคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 138
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 120
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 141
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 142
23 พฤษภาคม 2561 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 108
18 เมษายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 143
24 มีนาคม 2560 นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 143
03 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 4
13 มิถุนายน 2559 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 104
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 125
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 127
07 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 58 99
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 58 5
05 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 56 139
04 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 55 102
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 57 57
02 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 56 76
01 พฤศจิกายน 2558 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 135
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ต่อไป