คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารความเสี่ยง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
06 กรกฏาคม 2566 ประกาศนโยบายบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 15
06 กรกฏาคม 2566 นโบายการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15
03 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2565 14
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2562 14
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2563 14
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2564 14
20 มกราคม 2565 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 14
20 มกราคม 2565 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบควมภายใน EDU MSU งบประมาณ 2565 14
20 มกราคม 2565 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ คณะศึกษาศาสตร์ ปี งบประมาณ 2565 14
27 ตุลาคม 2564 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการคววบคุมภายในเบื้องต้น 14
23 สิงหาคม 2564 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 14
24 มีนาคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (อัพเดทล่าสุด) 14
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ-งบประมาณปี.2564 14
17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ.2564 14
17 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ .2564 14
25 มกราคม 2564 ERM-1-แบบรายงานสภาพแวดล้อมองค์กร 14
25 มกราคม 2564 ERM-2-แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินควบคุมความเสี่ยง-ใหม่ 14
25 มกราคม 2564 ERM-3-แผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 15
25 มกราคม 2564 ERM-4-แบบติดตามการจัดการความเสี่ยง-งวดก่อน 15
25 มกราคม 2564 ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 14
25 มกราคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14
25 มกราคม 2564 คู่มือการใช้ระบบความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14
12 มกราคม 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง-ปี-งปม.2564-EDU-MSU 14
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2563 14
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารงานของคณบดี 14
02 เมษายน 2563 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14
23 สิงหาคม 2562 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารงานขออคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 14
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 14
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 14
23 พฤษภาคม 2561 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14
18 เมษายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14
24 มีนาคม 2560 นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 14
03 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 14
13 มิถุนายน 2559 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 14
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 14
07 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 58 14
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 58 14
05 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 56 14
04 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 55 14
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 57 14
02 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 56 14
01 พฤศจิกายน 2558 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 14
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ต่อไป