คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารความเสี่ยง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
03 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2565 58
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2562 52
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2563 47
20 มกราคม 2565 รายงานผลสอบทานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ 2564 63
20 มกราคม 2565 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 57
20 มกราคม 2565 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบควมภายใน EDU MSU งบประมาณ 2565 53
20 มกราคม 2565 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ คณะศึกษาศาสตร์ ปี งบประมาณ 2565 50
27 ตุลาคม 2564 รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการคววบคุมภายในเบื้องต้น 83
23 สิงหาคม 2564 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 112
24 มีนาคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (อัพเดทล่าสุด) 188
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ-งบประมาณปี.2564 190
17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ.2564 187
17 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ .2564 207
25 มกราคม 2564 ERM-1-แบบรายงานสภาพแวดล้อมองค์กร 193
25 มกราคม 2564 ERM-2-แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินควบคุมความเสี่ยง-ใหม่ 211
25 มกราคม 2564 ERM-3-แผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 202
25 มกราคม 2564 ERM-4-แบบติดตามการจัดการความเสี่ยง-งวดก่อน 191
25 มกราคม 2564 ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 199
25 มกราคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 220
25 มกราคม 2564 คู่มือการใช้ระบบความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 189
12 มกราคม 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง-ปี-งปม.2564-EDU-MSU 185
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2563 185
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารงานของคณบดี 38
02 เมษายน 2563 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 232
23 สิงหาคม 2562 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารงานขออคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 183
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 166
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 10
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 183
23 พฤษภาคม 2561 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 151
18 เมษายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 187
24 มีนาคม 2560 นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 173
03 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 19
13 มิถุนายน 2559 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 138
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 158
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 163
07 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 58 139
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 58 18
05 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 56 174
04 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 55 154
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 57 89
02 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 56 109
01 พฤศจิกายน 2558 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 169
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ต่อไป