คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารความเสี่ยง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ-งบประมาณปี.2564 3
17 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ.2564 4
17 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการดำเนินงานความเสี่ยง งบประมาณ .2564 4
25 มกราคม 2564 ERM-1-แบบรายงานสภาพแวดล้อมองค์กร 10
25 มกราคม 2564 ERM-2-แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินควบคุมความเสี่ยง-ใหม่ 12
25 มกราคม 2564 ERM-3-แผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 20
25 มกราคม 2564 ERM-4-แบบติดตามการจัดการความเสี่ยง-งวดก่อน 12
25 มกราคม 2564 ERM-5-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง-ใหม่ 13
25 มกราคม 2564 คู่มือบริหารความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16
25 มกราคม 2564 คู่มือการใช้ระบบความเสี่ยง-งปม.2564-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12
12 มกราคม 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง-ปี-งปม.2564-EDU-MSU 13
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2563 12
02 เมษายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารงานของคณบดี 10
02 เมษายน 2563 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19
23 สิงหาคม 2562 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารงานขออคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 12
24 ตุลาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์-ประจำปี-2561 14
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 14
23 พฤษภาคม 2561 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8
18 เมษายน 2560 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12
24 มีนาคม 2560 นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 10
03 มีนาคม 2560 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 15
13 มิถุนายน 2559 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 12
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10
27 พฤศจิกายน 2558 นโยบายบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 13
07 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 58 15
06 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 58 9
05 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 56 34
04 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายความเสี่ยง 55 6
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 57 33
02 พฤศจิกายน 2558 ประกาศนโยบายบริหารงาน 56 12
01 พฤศจิกายน 2558 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 31
     

1 | 2 | 3 | 4 | ต่อไป