คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor

ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
15 มีนาคม 2566 มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2565.. 30
02 มีนาคม 2566 power point QA'65 หลักสูตร หัวข้อ การประเมินหลักสูตร ปี 2565/ มคอ.7/การเตรียมความพร้อม AUN-QA 27
17 มกราคม 2566 ขั้นตอนการกรอกข้อมูล-CHECO 25
17 มกราคม 2566 คู่มือการเข้าใช้งานระบบ-CHECO 26
17 มกราคม 2566 แบบบันทึกการแก้ไข-มคอ.2-ลงระบบ-Checo 27
04 พฤศจิกายน 2565 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.2566 (3-11-65) 25
26 ตุลาคม 2565 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร EDU MSU 20 ต.ค.65 27
26 ตุลาคม 2565 เอกสาร AUN-QA รู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์ 26 ต.ค.65 25
22 กันยายน 2565 ปฏิทินการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2565 26
22 กันยายน 2565 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 25
22 กันยายน 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ คณะศึกษาศาสตร์-ปี-2565 25
26 สิงหาคม 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 58 & 65 เปรียบเทียบรายข้อ ตรี/โท/เอก 25
18 สิงหาคม 2565 เอกสาร AUNQA VS IQA MSU 20 ก.ค.65 ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 26
18 สิงหาคม 2565 เอกสารโครงการ AUN-QA ระดับหลักสูตร 19 ส.ค.65 ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ 25
15 กรกฏาคม 2565 ข้อมูลการรับทราบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
15 มิถุนายน 2565 การจัดทำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 27
15 มิถุนายน 2565 การจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 25
02 พฤษภาคม 2565 มคอ.2-เปรียบเทียบหัวข้อ7หมวดเดิมและ8หมวดใหม่-3ก.พ.65 25
11 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร-25-พ.ค.64 26
11 เมษายน 2565 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร-ผ่านรองฯแล้ว 27
11 เมษายน 2565 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ฯ-ปรับใหม่-25-พ.ค.64 25
07 เมษายน 2565 ขั้นตอนรับประเมินหลักสูตร QA'64 EDU MSU 25
07 เมษายน 2565 รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 26
07 เมษายน 2565 ฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน+วันประเมินฯ 25
28 มกราคม 2565 ฟอร์ม มคอ.7 ปรับ 21 ก.พ.65 25
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 26
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 25
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 27
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 25
23 ธันวาคม 2564 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 26
23 ธันวาคม 2564 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 25
23 ธันวาคม 2564 ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 25
23 ธันวาคม 2564 วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและแบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 26
23 ธันวาคม 2564 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้ 29
19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 26
15 พฤศจิกายน 2564 ปฏิทินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 26
21 ตุลาคม 2564 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
21 ตุลาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 25
27 สิงหาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 25
26 สิงหาคม 2564 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบการศึกษา 2563 25
12 พฤษภาคม 2564 ฟอร์ม มคอ.2 หลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ครบวงรอบ ในปีการศึกษา 2564) 25
27 เมษายน 2564 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ EDU MSU 2563 26
29 มีนาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 29
18 มีนาคม 2564 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2563 26
25 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม QA'63 ระดับหลักสูตร 27
24 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 25
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณีหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุในแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต) 27
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-หลักสูตรใหม่-แต่สภายังไม่อนุมัติ-ขอถอน-ขอเลื่อนเปิด) 26
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-สภาอนุมัติแล้วขอปรับเปลี่ยน-ปิดหรือปรับปรุงแผน) 25
22 ตุลาคม 2563 การปรับแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 26
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร 25
31 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาให้ตรงตามหลักสูตร มคอ 2 กำหนด 26
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติในการเปิดรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 25
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ คณะศึกษาศาสตร์-ปีการศึกษา 2563 25
31 กรกฏาคม 2563 ปฏิทิน-QA-EDU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 25
31 กรกฏาคม 2563 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29
21 พฤษภาคม 2563 เอกสารประกอบการประชุม Online QA'62 ระดับหลักสูตร เมื่อ 21 พ.ค.63 25
21 พฤษภาคม 2563 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรต้องดำเนินการเอง 25
17 มกราคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 2562 26
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน QA'62 ระดับหลักสูตร 25
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงาน IP'62 ระดับหลักสูตร 25
17 มกราคม 2563 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรและแก้ไขหลักสูตร 25
03 มกราคม 2563 ประกาศ มมส เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 28
06 กันยายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 26
04 กรกฏาคม 2562 ปฎิทิน QA-EDU-MSU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 26
21 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต (ข้อมูลอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษา) 26
20 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มมส ปีการศึกษา 2561 26
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 26
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ใช้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 28
19 มิถุนายน 2562 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประกอบแต่ละหลักสูตรของ มมส ทุกหลักสูตร 25
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 25
19 มิถุนายน 2562 รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 26
19 มิถุนายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 27
19 มิถุนายน 2562 แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 26
19 มิถุนายน 2562 ฟอร์ม มคอ.7 ระดับหลักสูตร (SAR) ปี 2561 26
07 มีนาคม 2562 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบและกลไกการเสนอ-เปิด-ปรับปรุง-ปิด-หลักสูตร 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบฟอร์มประวัติอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออ.ประจำหลักสูตร 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2-เสนอปรับปรุงหลักสูตร 27
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.1 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.2 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.3-เสนอหลักสูตรใหม่ 27
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร 27
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส2-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.ตรี 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส3-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.โท-เอก 27
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส4-แบบเสนอวาระเปลี่ยน-อ.ประจำ-และ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.ตรี 26
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส5-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลง-อ.ประจำและ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.โท-เอก 26
22 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ TQF 12 ข้อ ของหลักสูตร 26
22 มกราคม 2562 แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 26
26 ธันวาคม 2561 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และ IP ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ส่งวิชาการคณะฯ ภายใน 26 ม.ค.61 26
26 ธันวาคม 2561 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกําหนดส่งเอกสารบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 26
26 ธันวาคม 2561 กําหนดส่งร่างหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 27
26 ธันวาคม 2561 ก าหนดการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562ณห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 26
07 ธันวาคม 2561 ปฏิทินงานวิชาการ : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และงานจัดตารางเรียนตารางสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 26
01 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 27
24 ตุลาคม 2561 เอกสารประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 27
18 กันยายน 2561 ปฏิทินการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี 30
18 กันยายน 2561 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา 25
17 สิงหาคม 2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบคณะฯ ปีการศึกษา 2561 25
17 กรกฏาคม 2561 ตบช.ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร/คณะ ปี 2560 26
03 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถาม-QA-หลักสูตร 27
02 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร-มมส 25
26 มิถุนายน 2561 รายงานผลการประเมินฯ-หลักสูตร-ปีการศึกษา-2559 (Excel) 26
21 มิถุนายน 2561 คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D 25
19 มิถุนายน 2561 วันรับทราบหลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2560-2561 คณะศึกษาศาสตร์ 18-6-61 26
19 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปโท สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ระดับหลักสูตร 25
18 มิถุนายน 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ปริญญาเอก Citation) จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 25
18 มิถุนายน 2561 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 25
18 มิถุนายน 2561 สถิติการมารายงานตัวนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 25
13 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปเอก-สค-60-มิย-61-ระดับหลักสูตร 25
13 มิถุนายน 2561 หลักสูตรท่านใช้เกณฑ์ประเมินใด-ในปีการศึกษา-2560 25
13 มิถุนายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 28
12 มิถุนายน 2561 Inprovment Plan (IP) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 26
12 มิถุนายน 2561 การคงอยู่ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 25
12 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม (Excel) การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร รายตัวบ่งชี้ 25
11 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 25
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูล ตชว.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 26
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ ปี 2560 26
11 มิถุนายน 2561 รายงาน (SAR) หลักสูตร รอบ 9 เดือน 27
11 มิถุนายน 2561 รายงานผล SAR และ CAR ปีการศึกษา 2557-2559 25
23 เมษายน 2561 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27
23 เมษายน 2561 แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชึ้กระบวนการ ใน มคอ.7 25
26 มกราคม 2561 ใบสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ปี 2560 25
24 มกราคม 2561 แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการ มมส ปีการศึกษา 2560 25
15 มกราคม 2561 แบบฟอร์มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 25
03 มกราคม 2561 ปฏิทินประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 25
03 มกราคม 2561 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 25
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 25
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 25
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 27
25 ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 25
30 ธันวาคม 2559 ปฏิทินงานวิชาการและการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 25
30 มิถุนายน 2559 (ร่าง)รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ .02-มคอ.06) 25
30 มิถุนายน 2559 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 26
30 มิถุนายน 2559 แบบสำรวจ-การสอนสองภาษา-2559 28
17 มิถุนายน 2559 แนวทางการดาเนินงานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับหลักสูตร และคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
17 มิถุนายน 2559 ประกาศแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34
20 เมษายน 2559 ปฏิทินภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 25
19 เมษายน 2559 รหัสหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
19 เมษายน 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 26
19 เมษายน 2559 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2559 25
19 เมษายน 2559 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27
31 มีนาคม 2559 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ใช้ทุกหลักสูตร ปรับปรุงเมื่อ 16 มี.ค. 59 25
09 มีนาคม 2559 TQF-3-detail-subjective 25
09 มีนาคม 2559 TQF-4-subjective-detail-is-experience 26
09 มีนาคม 2559 TQF-5-operation-report-of-subjective 25
09 มีนาคม 2559 TQF-6-report-is-experience 25
09 มีนาคม 2559 คู่มือการทำหลักสูตร 26
09 มีนาคม 2559 แนวทางการทำ-curriculum-mapping 25
09 มีนาคม 2559 หลักสูตรศึกษาทั่วไป-2558-สำหรับแนบท้าย-ป-ตรี 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 26
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 26
17 กุมภาพันธ์ 2559 ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 1
17 กุมภาพันธ์ 2559 การกำหนดการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 28
17 กุมภาพันธ์ 2559 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 27
17 กุมภาพันธ์ 2559 ปฏิทินและการตรวจสอบการดําเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับหลักสูตร 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุมดมศึกษา พ.ศ.2557 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2548 26
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 26
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปตรี 2548 26
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริณญาตรี 2558 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2548 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2558 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นปัญหาประกันคุณภาพหลักสูตร 2557 25
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นหารือประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 26
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิชญพิจารณ์ 27
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ต่อไป