คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
23 ธันวาคม 2564 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 18
23 ธันวาคม 2564 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 14
23 ธันวาคม 2564 ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 10
23 ธันวาคม 2564 วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและแบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 9
23 ธันวาคม 2564 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้ 10
19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 17
15 พฤศจิกายน 2564 ปฏิทินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 26
21 ตุลาคม 2564 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27
21 ตุลาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 22
27 สิงหาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 48
26 สิงหาคม 2564 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบการศึกษา 2563 48
12 พฤษภาคม 2564 ฟอร์ม มคอ.2 หลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ครบวงรอบ ในปีการศึกษา 2564) 80
27 เมษายน 2564 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ EDU MSU 2563 101
29 มีนาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 88
18 มีนาคม 2564 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2563 107
25 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม QA'63 ระดับหลักสูตร 108
24 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 95
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณีหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุในแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต) 103
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-หลักสูตรใหม่-แต่สภายังไม่อนุมัติ-ขอถอน-ขอเลื่อนเปิด) 100
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-สภาอนุมัติแล้วขอปรับเปลี่ยน-ปิดหรือปรับปรุงแผน) 91
22 ตุลาคม 2563 การปรับแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 114
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร 112
31 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาให้ตรงตามหลักสูตร มคอ 2 กำหนด 102
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติในการเปิดรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 93
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ คณะศึกษาศาสตร์-ปีการศึกษา 2563 114
31 กรกฏาคม 2563 ปฏิทิน-QA-EDU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 104
31 กรกฏาคม 2563 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 113
21 พฤษภาคม 2563 เอกสารประกอบการประชุม Online QA'62 ระดับหลักสูตร เมื่อ 21 พ.ค.63 98
21 พฤษภาคม 2563 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรต้องดำเนินการเอง 95
17 มกราคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 2562 93
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน QA'62 ระดับหลักสูตร 101
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงาน IP'62 ระดับหลักสูตร 100
17 มกราคม 2563 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรและแก้ไขหลักสูตร 88
03 มกราคม 2563 ประกาศ มมส เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 94
06 กันยายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 92
04 กรกฏาคม 2562 ปฎิทิน QA-EDU-MSU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 83
21 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต (ข้อมูลอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษา) 90
20 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มมส ปีการศึกษา 2561 86
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 72
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ใช้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 85
19 มิถุนายน 2562 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประกอบแต่ละหลักสูตรของ มมส ทุกหลักสูตร 84
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 81
19 มิถุนายน 2562 รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 77
19 มิถุนายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 66
19 มิถุนายน 2562 แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 81
19 มิถุนายน 2562 ฟอร์ม มคอ.7 ระดับหลักสูตร (SAR) ปี 2561 76
07 มีนาคม 2562 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 68
13 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบและกลไกการเสนอ-เปิด-ปรับปรุง-ปิด-หลักสูตร 62
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบฟอร์มประวัติอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออ.ประจำหลักสูตร 76
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2-เสนอปรับปรุงหลักสูตร 73
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.1 76
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.2 68
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.3-เสนอหลักสูตรใหม่ 81
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร 78
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส2-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.ตรี 62
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส3-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.โท-เอก 64
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส4-แบบเสนอวาระเปลี่ยน-อ.ประจำ-และ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.ตรี 61
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส5-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลง-อ.ประจำและ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.โท-เอก 73
22 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ TQF 12 ข้อ ของหลักสูตร 85
22 มกราคม 2562 แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 72
26 ธันวาคม 2561 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และ IP ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ส่งวิชาการคณะฯ ภายใน 26 ม.ค.61 75
26 ธันวาคม 2561 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกําหนดส่งเอกสารบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 73
26 ธันวาคม 2561 กําหนดส่งร่างหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 68
26 ธันวาคม 2561 ก าหนดการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562ณห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 82
07 ธันวาคม 2561 ปฏิทินงานวิชาการ : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และงานจัดตารางเรียนตารางสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 82
01 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 94
24 ตุลาคม 2561 เอกสารประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 90
18 กันยายน 2561 ปฏิทินการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี 77
18 กันยายน 2561 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา 79
17 สิงหาคม 2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบคณะฯ ปีการศึกษา 2561 78
17 กรกฏาคม 2561 ตบช.ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร/คณะ ปี 2560 70
03 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถาม-QA-หลักสูตร 64
02 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร-มมส 68
26 มิถุนายน 2561 รายงานผลการประเมินฯ-หลักสูตร-ปีการศึกษา-2559 (Excel) 78
21 มิถุนายน 2561 คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D 63
19 มิถุนายน 2561 วันรับทราบหลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2560-2561 คณะศึกษาศาสตร์ 18-6-61 75
19 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปโท สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ระดับหลักสูตร 72
18 มิถุนายน 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ปริญญาเอก Citation) จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 80
18 มิถุนายน 2561 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 66
18 มิถุนายน 2561 สถิติการมารายงานตัวนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 66
13 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปเอก-สค-60-มิย-61-ระดับหลักสูตร 74
13 มิถุนายน 2561 หลักสูตรท่านใช้เกณฑ์ประเมินใด-ในปีการศึกษา-2560 75
13 มิถุนายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 73
12 มิถุนายน 2561 Inprovment Plan (IP) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 73
12 มิถุนายน 2561 การคงอยู่ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 72
12 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม (Excel) การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร รายตัวบ่งชี้ 75
11 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 67
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูล ตชว.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 68
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ ปี 2560 70
11 มิถุนายน 2561 รายงาน (SAR) หลักสูตร รอบ 9 เดือน 81
11 มิถุนายน 2561 รายงานผล SAR และ CAR ปีการศึกษา 2557-2559 67
23 เมษายน 2561 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 77
23 เมษายน 2561 แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชึ้กระบวนการ ใน มคอ.7 72
26 มกราคม 2561 ใบสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ปี 2560 73
24 มกราคม 2561 แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการ มมส ปีการศึกษา 2560 68
15 มกราคม 2561 แบบฟอร์มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 58
03 มกราคม 2561 ปฏิทินประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 64
03 มกราคม 2561 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 69
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 70
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 70
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 67
25 ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 76
30 ธันวาคม 2559 ปฏิทินงานวิชาการและการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 79
30 มิถุนายน 2559 (ร่าง)รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ .02-มคอ.06) 77
30 มิถุนายน 2559 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 73
30 มิถุนายน 2559 แบบสำรวจ-การสอนสองภาษา-2559 59
17 มิถุนายน 2559 แนวทางการดาเนินงานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับหลักสูตร และคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 95
17 มิถุนายน 2559 ประกาศแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 98
20 เมษายน 2559 ปฏิทินภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 70
19 เมษายน 2559 รหัสหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 102
19 เมษายน 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 104
19 เมษายน 2559 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2559 74
19 เมษายน 2559 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 73
31 มีนาคม 2559 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ใช้ทุกหลักสูตร ปรับปรุงเมื่อ 16 มี.ค. 59 91
09 มีนาคม 2559 TQF-3-detail-subjective 75
09 มีนาคม 2559 TQF-4-subjective-detail-is-experience 78
09 มีนาคม 2559 TQF-5-operation-report-of-subjective 70
09 มีนาคม 2559 TQF-6-report-is-experience 70
09 มีนาคม 2559 คู่มือการทำหลักสูตร 67
09 มีนาคม 2559 แนวทางการทำ-curriculum-mapping 75
09 มีนาคม 2559 หลักสูตรศึกษาทั่วไป-2558-สำหรับแนบท้าย-ป-ตรี 102
17 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 103
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 81
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 74
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 81
17 กุมภาพันธ์ 2559 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 69
17 กุมภาพันธ์ 2559 ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 107
17 กุมภาพันธ์ 2559 การกำหนดการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 107
17 กุมภาพันธ์ 2559 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 79
17 กุมภาพันธ์ 2559 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 77
17 กุมภาพันธ์ 2559 ปฏิทินและการตรวจสอบการดําเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับหลักสูตร 58
17 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุมดมศึกษา พ.ศ.2557 71
17 กุมภาพันธ์ 2559 การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 70
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2548 66
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 87
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปตรี 2548 80
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริณญาตรี 2558 72
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2548 67
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2558 72
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นปัญหาประกันคุณภาพหลักสูตร 2557 71
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นหารือประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 59
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิชญพิจารณ์ 71
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ต่อไป