คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
25 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม QA'63 ระดับหลักสูตร 2
24 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 2
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณีหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุในแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต) 3
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-หลักสูตรใหม่-แต่สภายังไม่อนุมัติ-ขอถอน-ขอเลื่อนเปิด) 2
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-สภาอนุมัติแล้วขอปรับเปลี่ยน-ปิดหรือปรับปรุงแผน) 1
22 ตุลาคม 2563 การปรับแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 6
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร 14
31 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาให้ตรงตามหลักสูตร มคอ 2 กำหนด 5
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติในการเปิดรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 9
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ คณะศึกษาศาสตร์-ปีการศึกษา 2563 6
31 กรกฏาคม 2563 ปฏิทิน-QA-EDU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 5
31 กรกฏาคม 2563 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7
21 พฤษภาคม 2563 เอกสารประกอบการประชุม Online QA'62 ระดับหลักสูตร เมื่อ 21 พ.ค.63 9
21 พฤษภาคม 2563 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรต้องดำเนินการเอง 6
17 มกราคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 2562 6
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน QA'62 ระดับหลักสูตร 7
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงาน IP'62 ระดับหลักสูตร 11
17 มกราคม 2563 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรและแก้ไขหลักสูตร 6
03 มกราคม 2563 ประกาศ มมส เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 5
06 กันยายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 5
04 กรกฏาคม 2562 ปฎิทิน QA-EDU-MSU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 4
21 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต (ข้อมูลอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษา) 8
20 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มมส ปีการศึกษา 2561 7
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ใช้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 8
19 มิถุนายน 2562 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประกอบแต่ละหลักสูตรของ มมส ทุกหลักสูตร 4
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 5
19 มิถุนายน 2562 รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 5
19 มิถุนายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 3
19 มิถุนายน 2562 แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 6
19 มิถุนายน 2562 ฟอร์ม มคอ.7 ระดับหลักสูตร (SAR) ปี 2561 4
07 มีนาคม 2562 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 3
13 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบและกลไกการเสนอ-เปิด-ปรับปรุง-ปิด-หลักสูตร 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบฟอร์มประวัติอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออ.ประจำหลักสูตร 5
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2-เสนอปรับปรุงหลักสูตร 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.1 3
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.2 3
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.3-เสนอหลักสูตรใหม่ 5
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส2-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.ตรี 5
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส3-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.โท-เอก 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส4-แบบเสนอวาระเปลี่ยน-อ.ประจำ-และ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.ตรี 3
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส5-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลง-อ.ประจำและ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.โท-เอก 3
22 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ TQF 12 ข้อ ของหลักสูตร 3
22 มกราคม 2562 แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 4
26 ธันวาคม 2561 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และ IP ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ส่งวิชาการคณะฯ ภายใน 26 ม.ค.61 3
26 ธันวาคม 2561 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกําหนดส่งเอกสารบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 3
26 ธันวาคม 2561 กําหนดส่งร่างหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 3
26 ธันวาคม 2561 ก าหนดการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562ณห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 2
07 ธันวาคม 2561 ปฏิทินงานวิชาการ : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และงานจัดตารางเรียนตารางสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 4
01 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 5
24 ตุลาคม 2561 เอกสารประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 5
18 กันยายน 2561 ปฏิทินการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี 3
18 กันยายน 2561 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา 4
17 สิงหาคม 2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบคณะฯ ปีการศึกษา 2561 5
17 กรกฏาคม 2561 ตบช.ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร/คณะ ปี 2560 3
03 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถาม-QA-หลักสูตร 5
02 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร-มมส 4
26 มิถุนายน 2561 รายงานผลการประเมินฯ-หลักสูตร-ปีการศึกษา-2559 (Excel) 4
21 มิถุนายน 2561 คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D 4
19 มิถุนายน 2561 วันรับทราบหลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2560-2561 คณะศึกษาศาสตร์ 18-6-61 3
19 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปโท สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ระดับหลักสูตร 4
18 มิถุนายน 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ปริญญาเอก Citation) จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 5
18 มิถุนายน 2561 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 4
18 มิถุนายน 2561 สถิติการมารายงานตัวนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 3
13 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปเอก-สค-60-มิย-61-ระดับหลักสูตร 4
13 มิถุนายน 2561 หลักสูตรท่านใช้เกณฑ์ประเมินใด-ในปีการศึกษา-2560 4
13 มิถุนายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 3
12 มิถุนายน 2561 Inprovment Plan (IP) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 4
12 มิถุนายน 2561 การคงอยู่ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 3
12 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม (Excel) การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร รายตัวบ่งชี้ 7
11 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 3
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูล ตชว.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ ปี 2560 3
11 มิถุนายน 2561 รายงาน (SAR) หลักสูตร รอบ 9 เดือน 11
11 มิถุนายน 2561 รายงานผล SAR และ CAR ปีการศึกษา 2557-2559 3
23 เมษายน 2561 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
23 เมษายน 2561 แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชึ้กระบวนการ ใน มคอ.7 4
26 มกราคม 2561 ใบสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ปี 2560 7
24 มกราคม 2561 แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการ มมส ปีการศึกษา 2560 3
15 มกราคม 2561 แบบฟอร์มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 4
03 มกราคม 2561 ปฏิทินประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 4
03 มกราคม 2561 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 6
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 4
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 4
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 4
25 ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 4
30 ธันวาคม 2559 ปฏิทินงานวิชาการและการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 4
30 มิถุนายน 2559 (ร่าง)รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ .02-มคอ.06) 4
30 มิถุนายน 2559 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 3
30 มิถุนายน 2559 แบบสำรวจ-การสอนสองภาษา-2559 3
17 มิถุนายน 2559 แนวทางการดาเนินงานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับหลักสูตร และคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27
17 มิถุนายน 2559 ประกาศแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29
20 เมษายน 2559 ปฏิทินภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 4
19 เมษายน 2559 รหัสหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29
19 เมษายน 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 33
19 เมษายน 2559 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2559 3
19 เมษายน 2559 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
31 มีนาคม 2559 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ใช้ทุกหลักสูตร ปรับปรุงเมื่อ 16 มี.ค. 59 29
09 มีนาคม 2559 TQF-3-detail-subjective 3
09 มีนาคม 2559 TQF-4-subjective-detail-is-experience 2
09 มีนาคม 2559 TQF-5-operation-report-of-subjective 4
09 มีนาคม 2559 TQF-6-report-is-experience 3
09 มีนาคม 2559 คู่มือการทำหลักสูตร 4
09 มีนาคม 2559 แนวทางการทำ-curriculum-mapping 3
09 มีนาคม 2559 หลักสูตรศึกษาทั่วไป-2558-สำหรับแนบท้าย-ป-ตรี 29
17 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 30
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 3
17 กุมภาพันธ์ 2559 ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 29
17 กุมภาพันธ์ 2559 การกำหนดการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 33
17 กุมภาพันธ์ 2559 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 ปฏิทินและการตรวจสอบการดําเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับหลักสูตร 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุมดมศึกษา พ.ศ.2557 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 3
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2548 3
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 28
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปตรี 2548 3
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริณญาตรี 2558 3
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2548 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2558 4
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นปัญหาประกันคุณภาพหลักสูตร 2557 6
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นหารือประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 3
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิชญพิจารณ์ 4
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ต่อไป