คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
15 มิถุนายน 2565 การจัดทำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 12
15 มิถุนายน 2565 การจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 10
02 พฤษภาคม 2565 มคอ.2-เปรียบเทียบหัวข้อ7หมวดเดิมและ8หมวดใหม่-3ก.พ.65 23
11 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร-25-พ.ค.64 28
11 เมษายน 2565 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร-ผ่านรองฯแล้ว 38
11 เมษายน 2565 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ฯ-ปรับใหม่-25-พ.ค.64 32
07 เมษายน 2565 ขั้นตอนรับประเมินหลักสูตร QA'64 EDU MSU 27
07 เมษายน 2565 รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 33
07 เมษายน 2565 ฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน+วันประเมินฯ 30
28 มกราคม 2565 ฟอร์ม มคอ.7 ปรับ 21 ก.พ.65 48
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 48
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 48
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 47
27 มกราคม 2565 ร่าง แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 50
23 ธันวาคม 2564 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 75
23 ธันวาคม 2564 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 64
23 ธันวาคม 2564 ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 59
23 ธันวาคม 2564 วาระการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและแบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 55
23 ธันวาคม 2564 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้ 57
19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 68
15 พฤศจิกายน 2564 ปฏิทินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 95
21 ตุลาคม 2564 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 74
21 ตุลาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 72
27 สิงหาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 103
26 สิงหาคม 2564 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบการศึกษา 2563 92
12 พฤษภาคม 2564 ฟอร์ม มคอ.2 หลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ครบวงรอบ ในปีการศึกษา 2564) 129
27 เมษายน 2564 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ EDU MSU 2563 149
29 มีนาคม 2564 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 132
18 มีนาคม 2564 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2563 153
25 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม QA'63 ระดับหลักสูตร 149
24 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 137
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณีหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุในแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต) 139
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-หลักสูตรใหม่-แต่สภายังไม่อนุมัติ-ขอถอน-ขอเลื่อนเปิด) 137
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการปรับแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(กรณี-สภาอนุมัติแล้วขอปรับเปลี่ยน-ปิดหรือปรับปรุงแผน) 136
22 ตุลาคม 2563 การปรับแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 165
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร 151
31 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาให้ตรงตามหลักสูตร มคอ 2 กำหนด 139
31 กรกฏาคม 2563 แนวปฏิบัติในการเปิดรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 138
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 133
31 กรกฏาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ คณะศึกษาศาสตร์-ปีการศึกษา 2563 148
31 กรกฏาคม 2563 ปฏิทิน-QA-EDU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 139
31 กรกฏาคม 2563 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 166
21 พฤษภาคม 2563 เอกสารประกอบการประชุม Online QA'62 ระดับหลักสูตร เมื่อ 21 พ.ค.63 132
21 พฤษภาคม 2563 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรต้องดำเนินการเอง 130
17 มกราคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี 2562 126
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน QA'62 ระดับหลักสูตร 135
17 มกราคม 2563 แบบฟอร์มรายงาน IP'62 ระดับหลักสูตร 132
17 มกราคม 2563 เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรและแก้ไขหลักสูตร 123
03 มกราคม 2563 ประกาศ มมส เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 130
06 กันยายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 131
04 กรกฏาคม 2562 ปฎิทิน QA-EDU-MSU ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 121
21 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต (ข้อมูลอัตราการคงอยู่ และสำเร็จการศึกษา) 125
20 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มมส ปีการศึกษา 2561 122
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 106
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ใช้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 121
19 มิถุนายน 2562 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประกอบแต่ละหลักสูตรของ มมส ทุกหลักสูตร 120
19 มิถุนายน 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 114
19 มิถุนายน 2562 รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 11 เดือน (ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 110
19 มิถุนายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 96
19 มิถุนายน 2562 แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 120
19 มิถุนายน 2562 ฟอร์ม มคอ.7 ระดับหลักสูตร (SAR) ปี 2561 111
07 มีนาคม 2562 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 98
13 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบและกลไกการเสนอ-เปิด-ปรับปรุง-ปิด-หลักสูตร 103
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบฟอร์มประวัติอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออ.ประจำหลักสูตร 108
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2-เสนอปรับปรุงหลักสูตร 110
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.1 110
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.2.2 103
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบ-พส.3-เสนอหลักสูตรใหม่ 120
13 กุมภาพันธ์ 2562 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร 110
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส2-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.ตรี 94
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส3-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ป.โท-เอก 95
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส4-แบบเสนอวาระเปลี่ยน-อ.ประจำ-และ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.ตรี 94
13 กุมภาพันธ์ 2562 วช.มมส5-แบบเสนอวาระเปลี่ยนแปลง-อ.ประจำและ-อ.ผู้รับผิดชอบฯ-ป.โท-เอก 108
22 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ TQF 12 ข้อ ของหลักสูตร 122
22 มกราคม 2562 แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 106
26 ธันวาคม 2561 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และ IP ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ส่งวิชาการคณะฯ ภายใน 26 ม.ค.61 110
26 ธันวาคม 2561 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกําหนดส่งเอกสารบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 104
26 ธันวาคม 2561 กําหนดส่งร่างหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจําปีพ.ศ. 2562 101
26 ธันวาคม 2561 ก าหนดการประชุมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562ณห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 115
07 ธันวาคม 2561 ปฏิทินงานวิชาการ : งานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร และงานจัดตารางเรียนตารางสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 9
01 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 134
24 ตุลาคม 2561 เอกสารประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 130
18 กันยายน 2561 ปฏิทินการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี 107
18 กันยายน 2561 ปฏิทินปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา 115
17 สิงหาคม 2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบคณะฯ ปีการศึกษา 2561 112
17 กรกฏาคม 2561 ตบช.ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร/คณะ ปี 2560 108
03 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถาม-QA-หลักสูตร 102
02 กรกฏาคม 2561 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร-มมส 101
26 มิถุนายน 2561 รายงานผลการประเมินฯ-หลักสูตร-ปีการศึกษา-2559 (Excel) 115
21 มิถุนายน 2561 คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D 97
19 มิถุนายน 2561 วันรับทราบหลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2560-2561 คณะศึกษาศาสตร์ 18-6-61 108
19 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปโท สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561 ระดับหลักสูตร 102
18 มิถุนายน 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ปริญญาเอก Citation) จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 116
18 มิถุนายน 2561 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 99
18 มิถุนายน 2561 สถิติการมารายงานตัวนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 98
13 มิถุนายน 2561 ผลงานตีพิมพ์-ปเอก-สค-60-มิย-61-ระดับหลักสูตร 104
13 มิถุนายน 2561 หลักสูตรท่านใช้เกณฑ์ประเมินใด-ในปีการศึกษา-2560 114
13 มิถุนายน 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 119
12 มิถุนายน 2561 Inprovment Plan (IP) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน 101
12 มิถุนายน 2561 การคงอยู่ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 107
12 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม (Excel) การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร รายตัวบ่งชี้ 117
11 มิถุนายน 2561 ฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 98
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูล ตชว.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 99
11 มิถุนายน 2561 ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ ปี 2560 99
11 มิถุนายน 2561 รายงาน (SAR) หลักสูตร รอบ 9 เดือน 111
11 มิถุนายน 2561 รายงานผล SAR และ CAR ปีการศึกษา 2557-2559 101
23 เมษายน 2561 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 110
23 เมษายน 2561 แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชึ้กระบวนการ ใน มคอ.7 103
26 มกราคม 2561 ใบสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ปี 2560 108
24 มกราคม 2561 แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการ มมส ปีการศึกษา 2560 101
15 มกราคม 2561 แบบฟอร์มประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 90
03 มกราคม 2561 ปฏิทินประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 93
03 มกราคม 2561 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 101
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 102
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 104
25 ธันวาคม 2560 ปฏิทินกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 98
25 ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 112
30 ธันวาคม 2559 ปฏิทินงานวิชาการและการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 109
30 มิถุนายน 2559 (ร่าง)รายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ .02-มคอ.06) 109
30 มิถุนายน 2559 แบบฟอร์มข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 110
30 มิถุนายน 2559 แบบสำรวจ-การสอนสองภาษา-2559 96
17 มิถุนายน 2559 แนวทางการดาเนินงานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับหลักสูตร และคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 127
17 มิถุนายน 2559 ประกาศแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 139
20 เมษายน 2559 ปฏิทินภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 100
19 เมษายน 2559 รหัสหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 132
19 เมษายน 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 137
19 เมษายน 2559 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2559 107
19 เมษายน 2559 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 106
31 มีนาคม 2559 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ใช้ทุกหลักสูตร ปรับปรุงเมื่อ 16 มี.ค. 59 125
09 มีนาคม 2559 TQF-3-detail-subjective 110
09 มีนาคม 2559 TQF-4-subjective-detail-is-experience 110
09 มีนาคม 2559 TQF-5-operation-report-of-subjective 99
09 มีนาคม 2559 TQF-6-report-is-experience 104
09 มีนาคม 2559 คู่มือการทำหลักสูตร 94
09 มีนาคม 2559 แนวทางการทำ-curriculum-mapping 105
09 มีนาคม 2559 หลักสูตรศึกษาทั่วไป-2558-สำหรับแนบท้าย-ป-ตรี 134
17 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 137
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 113
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 108
17 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 113
17 กุมภาพันธ์ 2559 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 101
17 กุมภาพันธ์ 2559 ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 146
17 กุมภาพันธ์ 2559 การกำหนดการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 140
17 กุมภาพันธ์ 2559 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 113
17 กุมภาพันธ์ 2559 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 109
17 กุมภาพันธ์ 2559 ปฏิทินและการตรวจสอบการดําเนินงานประกันคณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับหลักสูตร 88
17 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุมดมศึกษา พ.ศ.2557 103
17 กุมภาพันธ์ 2559 การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 104
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2548 99
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 118
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปตรี 2548 109
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริณญาตรี 2558 104
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2548 100
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราชกิจจาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 2558 105
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นปัญหาประกันคุณภาพหลักสูตร 2557 100
17 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็นหารือประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 88
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิชญพิจารณ์ 103
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ต่อไป