คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
14 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มการประเมินสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2563 194
22 มิถุนายน 2563 ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู-ปีการศึกษา 2563 156
02 กันยายน 2562 แผนการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 162
04 มิถุนายน 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.1 อาจารย์นิเทศก์) 135
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี (กศ.บ.1 สำหรับครูพี่ลี้ยง) 164
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี (กศ.บ.1 ส าหรับอาจารย์นิเทศก์) 146
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนิสิตฝึกสอน(กศ.บ.2 ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน) 133
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินการทำรายงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู (สำหรับประเมินเค้าโครงงานวิจัย กศ.บ.3 ) 136
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู (กศ.บ.4/1 สําหรับครูพี่เลี้ยง) 135
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพคร(กศ.บ.4/2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 124
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.1 สำหรับครูพี่ลี้ยง) 127
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนิสิตฝึกสอน หลักสูตรปริญญาโท(กศ.ม.2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 129
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินการทำรายงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู (สำหรับประเมินเค้าโครงงานวิจัย กศ.ม.3) 120
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาโท(กศ.ม.4/1 สําหรับครูพี่เลี้ยง) 131
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.4/2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 130
     

1 | 2 | ต่อไป