คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
14 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มการประเมินสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2563 30
22 มิถุนายน 2563 ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู-ปีการศึกษา 2563 26
02 กันยายน 2562 แผนการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 26
04 มิถุนายน 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.1 อาจารย์นิเทศก์) 26
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี (กศ.บ.1 สำหรับครูพี่ลี้ยง) 27
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี (กศ.บ.1 ส าหรับอาจารย์นิเทศก์) 27
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนิสิตฝึกสอน(กศ.บ.2 ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน) 27
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินการทำรายงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู (สำหรับประเมินเค้าโครงงานวิจัย กศ.บ.3 ) 29
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู (กศ.บ.4/1 สําหรับครูพี่เลี้ยง) 26
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพคร(กศ.บ.4/2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 28
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.1 สำหรับครูพี่ลี้ยง) 27
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนิสิตฝึกสอน หลักสูตรปริญญาโท(กศ.ม.2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 27
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินการทำรายงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู (สำหรับประเมินเค้าโครงงานวิจัย กศ.ม.3) 27
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาโท(กศ.ม.4/1 สําหรับครูพี่เลี้ยง) 28
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.4/2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 28
     

1 | 2 | ต่อไป