คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
14 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มการประเมินสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2563 50
22 มิถุนายน 2563 ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู-ปีการศึกษา 2563 46
02 กันยายน 2562 แผนการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 44
04 มิถุนายน 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.1 อาจารย์นิเทศก์) 46
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี (กศ.บ.1 สำหรับครูพี่ลี้ยง) 45
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี (กศ.บ.1 ส าหรับอาจารย์นิเทศก์) 44
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนิสิตฝึกสอน(กศ.บ.2 ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน) 44
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินการทำรายงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู (สำหรับประเมินเค้าโครงงานวิจัย กศ.บ.3 ) 45
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู (กศ.บ.4/1 สําหรับครูพี่เลี้ยง) 44
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพคร(กศ.บ.4/2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 44
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.1 สำหรับครูพี่ลี้ยง) 44
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตนและกิจกรรมหรือโครงการพิเศษของนิสิตฝึกสอน หลักสูตรปริญญาโท(กศ.ม.2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 45
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินการทำรายงานวิจัยของนิสิตฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู (สำหรับประเมินเค้าโครงงานวิจัย กศ.ม.3) 45
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาโท(กศ.ม.4/1 สําหรับครูพี่เลี้ยง) 45
22 พฤษภาคม 2562 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิชาชีพครู หลักสูตรปริญญาโท (กศ.ม.4/2 สําหรับผู้บริหารโรงเรียน) 46
     

1 | 2 | ต่อไป