คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวสอบราคา/ราคากลาง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
06 มิถุนายน 2565 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ 67
06 มิถุนายน 2565 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 73 รายการ 52
24 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก จำนวน ๑ ห้อง (เงินรายได้ปี ๖๕) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87
18 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก จำนวน ๑ ห้อง (เงินรายได้ปี ๖๕) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงร่าง) 77
11 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการผลิตงานด้านกราฟฟิก จำนวน ๑ ห้อง (เงินรายได้ปี ๖๕) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 82
23 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
07 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 102
12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเรื่อง การประกวดราคาชื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) 107
08 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่องประกวดราคาชื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 112
26 สิงหาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ 139
07 พฤษภาคม 2564 ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 77 รายการ 226
27 ตุลาคม 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง ในการซ่อมแชมห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา 6
14 สิงหาคม 2563 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ 6
06 สิงหาคม 2562 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ 14
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีม 11
12 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาซื้อชุดวัอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 1 ชุด ครั้งที่ 2 7
27 พฤศจิกายน 2561 เรื่องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน จำนวน 1 ชุด 23
30 ตุลาคม 2561 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาชื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีม นักกีฬา 12 คน 1 ชุด 117
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวัดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 82
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อชุดสายวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมและเดี่ยว 82
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อชุดวัดกรดแลคเตทในเลือด 84
16 ตุลาคม 2561 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวัดอัตราการเต้าของหัวใจประเภททีม 133
16 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในโครงการ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 53
10 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 8
04 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในโครงการ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 113
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 12
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดสายวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมและเดี่ยว 128
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดวัดกรดเเลคเตทในเลือด 132
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อจัดจ้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม 1 เครื่อง 73
22 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุถัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอน 69
02 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนและเทคโนโลยี-Interactive-Learning-Classroom 100
04 กรกฏาคม 2561 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 76
24 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ 57
24 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาในการซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ 84
24 มิถุนายน 2561 ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ 86
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 78
21 มิถุนายน 2561 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในการช่อมบำรุงตรวจเซ็ครถยนต์ 77
21 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุง Notebook 129
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้ล๊อกเกอร์ 18 ช่อง 68
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 130
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ โครงการตู้ดหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 139
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องตัดหญ้าสะพายใหล่แบบข้ออ่อน 109
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องตัดเหล็กแบบแท่น 141
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้เชื่อแบบหูหิ้ว 76
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 130
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ปั้มลมโรตาลี่พร้อมอุปกรณ์ 80
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ รถเข็นน้ำแบบล้อลมใหญ่ 117
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเสริมสร้างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ 153
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา lncline Squat Machine 127
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ลูกบอลแบบมีน้ำหนัก 76
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ม้าบริหารดัมเบลแบบราบ 75
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ แผ่นน้ำหนัก Rubber Plate 130
18 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัดแบบพกพา 92
16 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องแสกนเนอร์ 97
23 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ 70
23 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1400VA 69
09 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ 181
21 มีนาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินในการจัดชื้อ รถเข็น 28
21 มีนาคม 2560 ราคากลางในการจัดชื้อ รถพ่วงรถมอเตอร์ไซด์แบบไม่มีหลังคา 121
21 มีนาคม 2560 ราคากลางในการจัดชื้อ รถเข็นแบบล้อน้ำ 136
12 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 70
08 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 60
23 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 72
23 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 73
17 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี 140
17 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ 78
11 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1400VA 126
23 พฤศจิกายน 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ หุ่นกล้ามเนื้อ 1 ชุด และหุ่นโครงกระดูก 1 ชุด 57
02 พฤศจิกายน 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดเครื่องวัดความจุปอด 115
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดแบบทดสอบ 122
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อจักรเย็บผ้า 90
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดแบบทดสอบ 73
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 31
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ เปียโนไฟฟ้า 93
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ บอร์ดขนาด 60x80 ซม. 91
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาวดำ 129
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12000BTU 117
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi 124
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 77
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องแสกนเนอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 132
31 มีนาคม 2559 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 127
17 มีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม จำนวน 1 งาน 132
17 มีนาคม 2559 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 85
16 ธันวาคม 2558 ราคากลางโครงการ เครื่องพิมพ์ชนิด DOt Matrix Printer แบบแคร่สั้น 70
04 ธันวาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่องพร้อมติดตั้ง 79
04 ธันวาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 5 เครื่อง 117
20 พฤศจิกายน 2558 สอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง ( ครั้งที่ 2 ) 77
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า 99
20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) 82
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเดินวงรี 128
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 88
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 128
21 ตุลาคม 2558 สอบราคาชื้อเครื่องวงรี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง 90
21 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเดินวงรี 128
21 ตุลาคม 2558 สอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง 84
21 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า 78
15 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดเผาผลาญไขมันด้วยความร้อนจากหิน 168
15 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดฝึกกล้ามเนื้อแบบอิสระ (Free Weight) 115
08 ตุลาคม 2558 ราคากลาง เครื่องแสกนเนอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 126
25 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณไร้สาย 131
05 สิงหาคม 2558 สอบราคากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 เมกะฟิกเซล จำนวน 3 ตัว 128
05 สิงหาคม 2558 ราคากลางกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 เมกะฟิกเซล จำนวน 3 ตัว 123
23 กรกฏาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 71
09 กรกฏาคม 2558 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ ผลการสอบราคาชื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 64 ตัว 130
15 มิถุนายน 2558 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ สอบราคาชื้อโตีะทำงาน 64 ตัว 72
15 มิถุนายน 2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ โต๊ะทำงาน 111
11 มิถุนายน 2558 ผลการสอบราคาชื้อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 82
11 มิถุนายน 2558 ยกเลิกการสอบราคาชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 139
03 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300 Ansi Lumens พร้อมจอรับภาพและขาติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 136
03 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300 Ansi Lumens พร้อมจอรับภาพและขาติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 122
27 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาชื้อโทรทัศน์ LCD 122
27 พฤษภาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 128
27 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวยพร้มติดตั้ง 1 ชุด 140
27 พฤษภาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวย 74
22 พฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300Ansi 79
22 พฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300Ansi Lumens พร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง 143
12 พฤษภาคม 2558 การชื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4300 ANSI Lumens จำนวน 5 ชุด 75
30 เมษายน 2558 การชื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 69
21 มกราคม 2558 โครงการ โต๊ะหมู่บูชา หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 77
     

กลับ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ต่อไป