รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิสูงสุด :กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
E-mail :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
คุณวุฒิสูงสุด : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
E-mail :
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา
ตำแหน่งปัจจุบัน : ฝ่ายวิชาการ และบัณฑิต
คุณวุฒิสูงสุด :วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
E-mail :-

อาจารย์ วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดี
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุด :
สาขาที่เชี่ยวชาญ :                             
E-mail :
อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประกันคุณภาพ และกิจการต่างประเทศ
คุณวุฒิสูงสุด : Ph.D. (Educational Psychology)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
E-mail :-