รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดี
คุณวุฒิสูงสุด :กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
E-mail : chowwalit.c@msu.ac.th :

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี วงษ์สะพาน
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผน และประกันคุณภาพ
คุณวุฒิสูงสุด : กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
E-mail : montree.v@msu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด :กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
E-mail : songsak.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพร ชะโน
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
E-mail : jiraporn.j@msu.ac.th
อาจารย์ ดร. วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และอาคารสถานที่
คุณวุฒิสูงสุด : ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
E-mail : wattha.k@msu.ac.th