responsive
 • สำหรับผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  คณะกรรมการบริหารสมาคม
  ดร.ณิรัชกร ทองน้อย
  นายกสมาคม

  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
  อุปนายกสมาคม
  ดร.พันธ์เทพ พัฒนจุรีพันธ์
  อุปนายกสมาคม
  ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ
  นายทะเบียน
  ดร.วัฒนา ปะกิคา
  เหรัญญิก
  นายกันตธี เนื่องศรี
  ประชาสัมพันธ์
  ดร.สุชญา อุตรมาตย์
  ประชาสัมพันธ์
  ดร.ไชยยา อะการะวัง
  เทคโนโลยี
  ดร.สุนันท์ สีพาย
  วิชาการ
  นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี
  ปฏิคม
  ดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ
  ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
  ดร.ลักษณา สกุลทอง
  ปฏิคม/ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
  นายทองพูล ศิริโท
  นิติกร
  ผศ.ธรินธร นามวรรณ
  กรรมการกลาง
  ผศ.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
  กรรมการกลาง
  อาจารย์ธนดล ภูสีฤทธิ์
  กรรมการกลาง
  อาจารย์ปริญดา ยะวงศา
  กรรมการกลาง
  อาจารย์อนุรักษ์ปภพ มีตน
  กรรมการกลาง
  อาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์
  กรรมการกลาง