หน่วยงานที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ของประเทศไทย

วิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
  • อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน
  • อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี