แนะนำศูนย์บริการวิชาการฯ

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิต, วิจัย, บริการวิชาการแก่สังคม และ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทรงคุณค่า โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ "พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว" ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน โดยมีอัตลักษณ์ คือ นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน และเอกลักษณ์ คือการเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาสังคม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นองค์กรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการคิดค้น สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งในรูปแบบการวิจัยของคณาจารย์ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนั้น องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับวงการศึกษาจึงมีคุณภาพและปริมาณจำนวนมาก แต่กระบวนการในการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยต่าง ๆ ยังขาดความเป็นระบบที่ชัดเจน ทำให้องค์ความรู้ นวัตกรรมบางอย่างไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการ วิชาการแก่สังคม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ และบนพื้นฐานของบริบทการศึกษาไทย จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Centre of Academics Service and Educational Innovation Dissemination (CASEID) Faculty of Education, Mahasarakham University เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา และประเทศชาติต่อไป

วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. ให้บริการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ
  2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
  3. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ หลายงาน