โครงสร้างการบริหาร

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพร ชะโน
รองประธาน
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
กรรมการ
นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี
กรรมการเลขานุการ
นางสาวผกามาศ ภูสิงห์
ผู้ช่วยกรรมการเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารงาน