บุคลากรศูนย์บริการวิชาการฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ
รายละเอียด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพร ชะโน
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ
รายละเอียด


นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี

นางสาวผกามาศ ภูสิงห์

นางรุ่งทิพย์ สิงพร

นางสาวณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง