ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร


ตำแหน่ง - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
สังกัด - ภาควิชาบริหารการศึกษา
pacharawit05@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2527
ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2537
ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • งบประมาณและแผน
  • การบริหาร

ประวัติการเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปี เรื่องที่เชิญ หน่วยงานที่เชิญ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย