รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์


ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สังกัด - ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
prawit.e@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาตรี ค.บ.(การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2536
ปริญญาโท ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • การวัดผล
  • การวิจัย

ประวัติการเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปี เรื่องที่เชิญ หน่วยงานที่เชิญ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย
2012 Educational Reform in Thailand: Teacher Training Models Hue University, College of Education Vietnam
2011 Teacher Training Program in Thailand University of Calgary Canada
2009 Student's Life Skills Assessment APEC Conference Malaysia