รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์


ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2523
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531
ปริญญาเอก Ed.D.(Secondary Education) University of Alberta : CANADA 2544

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ภาษาอังกฤษ

ประวัติการเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปี เรื่องที่เชิญ หน่วยงานที่เชิญ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย