อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน


ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
montree_ed24@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539
ปริญญาโท กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ประวัติการเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปี เรื่องที่เชิญ หน่วยงานที่เชิญ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย