อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ


ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาตรี กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2525
ปริญญาโท วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2531
ปริญญาเอก ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ประวัติการเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปี เรื่องที่เชิญ หน่วยงานที่เชิญ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย