ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี


ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา
สังกัด - ภาควิชาบริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ระดับ หลักสูตร สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2534
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2522

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ประวัติการเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปี เรื่องที่เชิญ หน่วยงานที่เชิญ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย