ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
 ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายบุญรัตน์ ดุกหลิ่ม
นางสาวศศิพิชญ์ นิลไพรัช
นายนำชัย แสนศิลป์
นายธนวัฒน์ เลขาพันธ์
นายกฤษณกัณฑ์ ศรีโนนยาง
  สมาชิกทั้งหมด 1509 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)
 
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บทความ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
คู่มือการใช้งานระบบวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับพิจารณาผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งนี้ผู้เขียนต้องยึดมั่นในจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบทางวิชาการ

บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการ
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย เสมอไป ซึ่งวารสารนี้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ
ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
(ปีที่ 15 ฉบับที่ 1)

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน ปีที่พิมพ์ 2565 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN (Print): 1905-9922, ISSN (Online): 2773-9252 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 STEM to STEAM: นวัตกรรมการสอนทางศิลปศึกษา สุปราณี ชมจุมจัง
3 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพายัพในยุคสังคมวิถีใหม่ เกศินี วุฒิวงศ์, ดารินทร์ เหมะวิบูลย์, พีรนุช ลาเซอร์, เมตตา พรวรรณะศิริเวช
4 ความต้องการจำเป็นของโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ, ศุภธนกฤษ ยอดสละ, วสันต์ชัย กากแก้ว
5 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ธนกร สร้อยสวรรค์, ศุภธนกฤษ ยอดสละ, พนา จินดาศรี
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนศักดิ์ เจริญธรรม
7 แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ธเนศ น้อยดี, ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ, ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
8 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นุษรา โพธิ์พัฒนชัย, จุลดิศ คัญทัพ
9 ผลของการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปรัชญานันต์ ทองกลม, พัชรินทร์ เสรี, ปนัดดา ธนเศรษฐกร
10 การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและบ่มเพาะพลเมืองสร้างสรรค์ กรณีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง รพีพรรณ จักร์สาน, ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, อำนาจ สงวนกลาง, วิเชิด ทวีกุล
11 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำหรับนิสิตวิชาชีพครู วสันต์ สรรพสุข
12 ปัจจัยพยากรณ์ความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายโดยใช้กีฬามวยไทย วริทธิ์ธร ทองสุข, ภาณุ กุศลวงศ์, อนันต์ มาลารัตน์
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัลลภา สานา, ประภาษ เพ็งพุ่ม
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร วิโรจน์ เฉลยสุข, วัลนิกา ฉลากบาง, พรเทพ เสถียรนพเก้า
15 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เวณิกา ถนอมเพียร, ทรงเดช สอนใจ, ศุภธนกฤษ ยอดสละ
16 การศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศศิธร อินตุ่น, อรกมล สุวรรณประเทศ
17 การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิด CCR สมฤทัย เย็นใจ, กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
18 การบริหารงานการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด–19) ในจังหวัดหนองบัวลำภู สมาน ประวันโต
ส่วนท้าย :  Download...
   


   

© Copyright 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : งานวิจัยและงานวารสาร    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:086-391-4953