ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก  ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณ
นางสาวธันยนันท์ ตั้งสายัณห์
kKkyTmyIMnNCialis Cialis
นางสาวพิมพ์ผกา คำอาจ
นายระวี มาตรินทร์
  สมาชิกทั้งหมด 1458 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)
 
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บทความ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
คู่มือการใช้งานระบบวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับพิจารณาผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งนี้ผู้เขียนต้องยึดมั่นในจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบทางวิชาการ

บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการ
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย เสมอไป ซึ่งวารสารนี้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ
ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
(ปีที่ 15 ฉบับที่ 1)

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2565 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN (Print): 1905-9922, ISSN (Online): 2773-9252 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารสถานศึกษาในภาวะปกติใหม่ เสรี ออไธสง, เพียงแข ภูผายาง
3 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในความปกติใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 กาญจนา รูปสูง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
4 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชมภูนุช ศรีสุข, คงศักดิ์ สังฆมานนท์
5 การเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำ) กรณีศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิง เหวย, คมกริช การินทร์
6 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง วัฏจักรน้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณัชชา วารีรัตน์, ปาริชาติ ประเสริฐสังข์, สุรชัย รัตนสุข
7 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดวงใจ พั้วทา, คงศักดิ์ สังฆมานนท์
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติรยา นามวงษ์
9 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ B-SLIM model ร่วมกับสื่อประสมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนาภา สิงหลสาย, ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ
10 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ด้วยการสอนโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นันทิยา ศิรินาวี, กรวลัย พันธุ์แพ, มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
11 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เขตดุสิต ในยุคดิจิทัล นุชนาฎ เพชรชำานาญ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
12 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปุณยนุช ขจรภพ, สัจธรรม พรทวีกุล
13 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการร่วมมือ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผดากุล นันทชมภู, สิรินภา กิจเกื้อกูล
14 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเรื่อง สารอาหารในชีวิตประจำวัน พิชชานันท์ ปานพรม, สิรินภา กิจเกื้อกูล
15 การพัฒนาสื่อการสอนกระดานแม่เหล็ก เรื่องความงามเชิงวรรณศิลป์ที่ปรากฏในวรรณคดี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล
16 ประสิทธิภาพของเกมวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา เรณู หนำจันทึก, แววดาว ดาทอง
17 การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 วรัญญา พุทธคาวี, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
18 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการใช้สื่อประสมในหน่วย การเรียนรู้วรรณคดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันวิสา ประมวล, เบญจมาศ ฝ่ายกระโทก
19 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตปลอดภัยโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิริญจ์ พุทธรักษา, คงศักดิ์ สังฆมานนท์
20 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดลพบุรี สุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์
21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หงส์จิรา เอียดหนู, ศรัณย์ ภิบาลชนม์, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
22 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์​ทางการเรียน​โดยใช้เทคนิค ​STAD ​ร่วมกับบทเรียน​คอมพิวเตอร์ช่วย​สอนวิชาวิทยาการคำนวณ​ของนักเรียนชั้นประถม​ศึก​ษ​า​​ปีที่​6​ อิสรีย์ เนาว์ประเสริฐ, พิชัย ละแมนชัย
23 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา สุพัตรา คำสุข, ตรีคม พรมมาบุญ, พนา จินดาศรี
24 การสร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา ธีราภรณ์ พลายเล็ก
25 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
   


   

© Copyright 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : งานวิจัยและงานวารสาร    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:086-391-4953