ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
 ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางเกษศิริ ทองเฉลิม
นางสาววรรณนิภา พุทธรักษา
นางสาวธันยพร ดีบุรี
นายธรรมมา เจียรธราวานิช
นางสาวธนิษฐา ศรีโสดา
  สมาชิกทั้งหมด 1495 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)
 
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บทความ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
คู่มือการใช้งานระบบวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับพิจารณาผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งนี้ผู้เขียนต้องยึดมั่นในจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบทางวิชาการ

บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการ
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย เสมอไป ซึ่งวารสารนี้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ
ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
(ปีที่ 15 ฉบับที่ 1)

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2565 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN (Print): 1905-9922, ISSN (Online): 2773-9252 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การสอนนาฏศิลป์ในยุคศตวรรษที่ 21 เสาวรี ภูบาลชื่น
3 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา กฤตยา อับดุลฟาก๊ะ, วิภาดา ประสารทรัพย์
4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบกับชุดฝึกการเขียนแอปพลิเคชันรายวิชาโครงงาน (เทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิติยากร เนินไธสง, มนตรี วงษ์สะพาน
5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย กัลยกร ภักดี
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่อง การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กุลภัทร สอิ้งรัมย์, อดิศร บาลโสง
7 การพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ชและการวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จงกล บัวแก้ว
8 การเข้าชั้นเรียนกับความสำเร็จในการเรียนกระบวนวิชาหลักสถิติ(STA2003) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฑารัตน์ วรประทีป
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชนกกานต์ สหัสทัศน์, ศาตรา สหัสทัศน์
10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางติรยา นามวงษ์
11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ธนวัฒน์ ธรรมกุล, อนุกูล จินตรักษ์
12 การสร้างชุดนวัตกรรมการออกเสียงแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา ธีราภรณ์ พลายเล็ก
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐานบูรณาการอภิปัญญาและความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยุพิน พลเรือง
14 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยุภาพร อำานาจ, นันทพร สุทธิประภา, ธีรวรรณ บุญโทแสง, ธนัสนี สมบูรณ์, วรรณา สายแก้ว, วัฒนาชัย มาลัย, สุนิดา ทองโท
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวิชาโครงงาน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศุภชัย ราษฎร์เหนือ, พิชัย ละแมนชัย
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานกับการเรียนร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุนทร พลเรือง
17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และความพึงพอใจ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุพงษ์ มีจิต, อนุกูล จินตรักษ์
18 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 อรฑัย นามขาว, อนุกูล จินตรักษ์
19 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ในห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS TEAMS อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
20 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอมอร สิงห์พันธ์, พรเพชร ศรีเวียงยา
21 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จตุพร คำสงค์, ชัชพงศ์ บางใบ
22 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
   


   

© Copyright 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : งานวิจัยและงานวารสาร    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:086-391-4953