สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
ในกรณีที่ตีพิมพ์กับ วาสารศึกษาศาสตร์ต้องมี หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ แนบด้วย
  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 2557

          วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
  วารสารการวัดผลการศึกษา
  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด
นางสาวกิติยากร เนินไธสง
นางสาวรสลิน เพตะกร
นางสาววรัญญา พุทธคาวี
นางสาวนุชนาฎ เพชรชำนาญ
นางสาวกาญจนา รูปสูง
  สมาชิกทั้งหมด 1394 คน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights
Copyrights for this
article is retained by
the author(s),
with first publication rights granted to the
journal. This is an
open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Commons Attribution
license (http://creative
commons.org/licenses
/by/3.0).
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ISSN 1905-9922 (Print) ISSN 2773-9252 (Online)
 
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
คู่มือการใช้งานระบบวารสาร
 
   
   วัตถุประสงค์

  เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการสาขาวิชาทางการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไป

การตรวจสอบทางวิชาการ

บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 2 ท่าน
   หนังสือรับรอง

  - หนังสือรับรอง ก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการ
ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย เสมอไป ซึ่งวารสารนี้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ
ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
(ปีที่ 15 ฉบับที่ 1)

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 แนะนำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 มโนทัศน์ว่าด้วยการสอนภูมิศาสตร์แนวใหม่ เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข1, วารีรัตน์ แก้วอุไร2, อังคณา อ่อนธานี2,จักรกฤษณ์ จันทะคุณ2
3 วิวัฒน์การสอนกับมุมมอง All Teacher รัตนากร ยิ้มประเสริฐ1, สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ1
4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำาหรับครูสังคมศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิภาดา พินลา1, วิภาพรรณ พินลา1
5 แนวทางการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กุสุมา พลช่วย1, สำาเร็จ ยุรชัย2
6 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกียรติศักดิ์ กลางท่าไคร้1, พรรณทิพา ตันตินัย2,คงรัฐ นวลแปง2
7 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทองปัก คลังกลาง1, พา อักษรเสือ2
8 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการ ทำางานกลุ่ม และจิตวิทยาศาสตร ธนัชชา นวนกระโทก1, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2, สมศิริ สิงห์ลพ2
9 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน บุญเลี้ยง ทุมทอง1
10 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์1, สุพัตรา สุจริตรักษ์2
11 การพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์ พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียน ทางวิทยาศาสตร พีรภาส ถุงเสน1, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์2, วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์3
12 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รัตนจันทร์ เจริญศรี1, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2, นพมณี เชื้อวัชรินทร์2
13 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่าน รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ศุภลักษณ์ ทองจีน1, ชลาทิพย์ ชัยโคตร1, ณัฐพล บุญจำานงค์1, เชิดชัย หมื่นภักดี1, ปกรณ์ศักดิ์ มงคลเคหา1
14 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบร่วมมือ ร่วมกับเกมกระดาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพ สิริกานต์ มุ่ยจันตา1, สุรีย์พร สว่างเมฆ2, ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ3
15 การศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิตและความคิด สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้ แบบ 4MAT อรพรรณ สุขใย1, สิรินาถ จงกลกลาง2
16 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ผ่านการจัด การเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร ปัทวรรณ จำปาทอง1, ธิติยา บงกชเพชร2
17 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณัฐพล พันธุ์ภิญญา1, เพียงแข ภูผายาง2, สุรินทร์ ภูสิงห์3, บรรจบ บุญจันทร์4
ส่วนท้าย :  Download...
   


   


© Copyright 2015 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:086-391-4953