สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำลอง ที่มีรู จินตนา นนท์ขุนทด, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, ณัฐกร สงคราม
2 ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ A Study of Competency of e-Learning system Administrator in Public Higher Education Institutions ทิพย์สุดา ทิพย์แสนพรหม, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, บุญชู บุญลิขิตศิริ
3 ผลของการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีรูปแบบ การปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ในวิชา ระบบฐานข้อมูล ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Effcts of Problem Based Learning on Web ประภัสสร กองทอง, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, ณัฐกร สงคราม
4 การเปรียบเทียบสมรรถนะประจำสายงานของครู ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม Comparisons of Functional Competency of High School Teachers in MahaSarakham Province ยุทธชัย ศรบุญลา, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, จตุพร เหลืองอุบล
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่าง การจัดกิจกรรมการเรียนร สงกรานต์ โฉมวิไล, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก
6 การบริหารกิจการนักเรียนและปัจจัยการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริม คุณลักษณะความเป็นเลิศทางกีฬาของโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย The Student Affirs Administration and Sport Development Factor to Support Sports Exce สงคราม นากา, สมานจิต ภิรมย์รื่น
7 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ที่มีต่อการ อ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Development of Learning Progr สมจิตร สายบุญลี, ประสาท เนืองเฉลิม, วิเชียร สิทธิประภาพร
8 การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ระยะที่ 2) Research and Development of Executive Committees System (Phase II) สมบัติ นพรัก, สำราญ มีแจ้ง, เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย, อนุชา กอนพ่วง, สุกัญญา แช่มช้อย
9 อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน A Scenario of Early Childhood Education in ASEAN Community Context สวาสฎิพร แสนคำ, สุวิมล โพธิ์กลิ่น, นพดล เจนอักษร
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการทำางานเป็นทีม เรื่อง Love Our Environment ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ แบบ CIRC กับ สุพรรณี ไกยเดช, กันยารัตน์ สอนสุภาพ, อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
11 ัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล The Effct of Leadership Factors on Work Effctiveness of Dean’s in Rajamangala University of Technology สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์, เศาวนิต เศาณานนท์
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กับประสิทธิผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัด สุราษฏร์ธานี The Relationship Between Transformational Leadership of เสาวรัตน์ เมฆจันทร์, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์, โสภณ เพ็ชรพวง
13 ส่วนหน้า (เนื้อหาส่วนหน้า)
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th