สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ ภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล The study of กมลพร สอนศรี, นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แบบสืบเสาะ หาความรู้ และตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม เพื่อส่ง เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรู้วิทยาศาสตร์ และการคิดตัดสินใจ สำาหรับนัก กมลพรรณ ขันทะศิริ, ประสาท เนืองเฉลิม, ประยูร วงศ์จันทรา
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม กับการจ กัญญาภัทร เหิมขุนทด, บุญชม ศรีสะอาด, กนกพร ทองสอดแสง
4 ผลของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ผ่านเว็บโดยใช้การจัดการ เรียนการสอนแบบโครงงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ สามารถในการทำางานเป็นทีม ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ของนักเรียนระดับ จงจิตร์ คุณสา, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, ณัฐกร สงคราม
5 ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนบนเว็บแบบเรียงลำาดับ และแบบ ใยแมงมุมเรื่อง การตัดต่อวิดิทัศน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม The Re ชญานิน สดสุชาติ, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, เนติรัฐ วีระนาคินทร์
6 การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต 1 The study of problems in learning the Calculus and Geometry 1 ชนกกานต์ สหัสทัศน์, บรรจง จงรัก, วรรณพล พิมพ์พะสาลี
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจเกี่ยวกับความ เป็นอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ บูรณากา ชุลีกร เป็นสุข, ประสงค์ สายหงษ์, ไพบูลย์ บุญไชย
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Math ร่วมกับกลวิธี STARเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Using Microsoft Math Program in Conjunction Strategi เทพนิวัติ วิชัยวัฒนา, ขนิษฐา ชมภูวิเศษ, นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์
9 ผลการเรียนตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับผ่านเว็บเควสท์ที่มีต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The Effcts o นงนุช อินทรกำแหง, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, ณัฐกร สงคราม
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบ และการ คูณทศนิยม การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ กลุ่มร่วม นิตยา เสมเหลา, พิศมัย ศรีอำไพ, สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี
11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และ เจตคติต่อ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดกิจกรร บุษราคัม บุญกลาง, ประสาท เนืองเฉลิม, กมลหทัย แวงวาสิต
12 วิธีการสอนที่มีผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน Teaching Methods Affcting Student Developments according to the Thai Qualif วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์
13 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษกรณี ศึกษา โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ The Students’ Opinionin Learning via the English Program: A Case Study at Kamalasai School, Kal ศาตรา สหัสทัศน์, กิตติพร อิทะสีดา
14 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ที่มีต่อการ อ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Development of Learning Progr สมจิตร สายบุญลี, ประสาท เนืองเฉลิม, วิเชียร สิทธิประภาพร
15 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และแบบการบริการสังคม เรื่อง สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน การคิดวิเคราะห์ และจิตสาธารณะ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที สาริศา บุญแจ่ม, ประสาท เนืองเฉลิม, ประยูร วงศ์จันทรา
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ ความสามารถในการ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ TAI กับ การจัดการเ สุวพันธ์ ฮวดศรี, พิศมัย ศรีอำไพ, สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี
17 ส่วนหน้า (เนื้อหาส่วนหน้า)
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th