สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม ปีที่พิมพ์ 2557 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้รวมกับผังรูปตัววี กนกรัตน์ ศิริแจ่ม
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ จากโปรแกรมบทเรียนแบบฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ตามคู่มือครูเรื่อ การทดลองด้วยสีและเทคนิคของสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จตุพร อุดรเสถียร
3 การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระหว่างการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลท์ ชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา
4 ผลการใช้โปรแกรมบทเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนตามคู่มือครู สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทงการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นม ณัฐกฤตา อุทัยแสน
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหาร เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บวร เทศารินทร์
6 การเปรียบเทียบผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดกิจกรรมแบบวิทยาศาสตร์ ปิยะ ทวีเสมอ
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมกับก พงษ์พิศ อาจนิยม
8 ภาวะการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์
9 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงบริบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรีย พิศมัย อาแพงพันธ์
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus และการจัดการเรียนรุ้แบบ SQ4R วรารัตน์ สุธาวา
11 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านบทเรียนบนเว็บ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญญาตรี วารุณี ทิมินกุล
12 ปัจจัยทำนายความสำเร็จของการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมานจิต ภิรมย์รื่น
13 How Learning Works:7 Research-Based Principles for smart Teaching ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th