สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ พิเศษ เดือน เมษายน ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การจัดกิจกรรมการสอนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อแสดงตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กนิษฐา โพธิ์นางรอง,พิลานุช ภูษาวิโศธน์,สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 กัญจนา บัวไสว1 , อ.ดร.บุษรา ยงคำชา2 , ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์3
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผ้บูริหารสถานศึกษาใน สังกัดสถานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัด กาฬสินธุ์ กิ่งไผ่ แสงแก่นสาร, 1 บุษรา ยงคำชา2 , พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร3
4 แนวทางการพฒั นาสู่การเป็นองค์ การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล , อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง , ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
5 การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง การหาร สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา จินดาพร เรืองรักษ์ , ประสทิธิ์ ทองแจ่ม,สุรินทร์ สมณะ
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิเคราะห์จำแนก กลุ่มและการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน จินตนา โนนวงศ์,วราพร เอราวรรณ์,พัฒนพงษ์ วันจันทึก
7 สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 จุฑาทิพย์ พงษา,อำนาจ ชนะวงศ์ ,กาญจนาภรณ์ มุขดารา
8 การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ บริหารจดัการในสถานศึกษาสงักดัสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกา จุฑามาศ กาญจนธรรม, เด่น ชะเนติยัง
9 แนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ฉัตรชัย นาดี , ดร.บุษรา ยงคำชา,ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
10 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ชญากาญจธ์ ศรีเนตร,ผศ.ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว ,ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
11 สมรรถนะของครูที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน ณัฐชัย ต๊ะต้องใจ, อินทร์ จันทร์เจริญ ,วีรพันธุ์ ศริฤิทธิ์
12 รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนของสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เด่นวิช ชูคันหอม, สุชาติ บางวิเศษ, ฉลาด จันทรสมบัติ
13 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวินัยนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ, บุญเรียง ขจรศลิป์, สำเนาว์ ขจรศลิป์
14 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น (Retracted) ทองลักษณ์ ทัดทา, กาญจน์ เรืองมนตรี, พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว
15 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ทัดตะวัน นามจุมจัง, ดร.ฐติศักดิ์ เวชกามา,ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
16 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมภายใต้ตัวแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริม สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ธีรประภา ทองวิเศษ, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, สังคม ศุภรัตนกุล
17 อิทธิพลของเจตคติต่อการบริหาร การรับรู้ความสามารถของ ตนเองและบรรยากาศในการบริหารงานโรงเรียนที่มีต่อความ ผูกพัน ต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกาฬส นที นีลสุนทร , ประสงค์ สีหานาม , สมบัติ ท้ายเรือคำ
18 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นริศ สังสนา, 1 สุชาติ บางวิเศษ2 , กาญจน์ เรืองมนตรี3
19 การจัดกิจกรรมการสอนแบบอรรฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ ทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาเหตุและผลกระทบของนักเรียน นฤมล ช่วยกลาง,พิลานุช ภุษาวิโศธน์,สมเกียรติ ภุ่พัฒน์วิบลย์
20 รปู แบบการดำเนินงานการประกันคุรภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เนตรนภา ครองยศ, 1 วิยดา รัตนเพชร,2 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์3
21 การประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Smile และการนําไปใช ในการสอน บูรณาพร พลธิรักษา1 , ดร.ธนวิทย ไชยสุข2 , ดร.กันตภณ สําแดงเดช3
22 การประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียน การสอนเพื่อสรางผูเรียน ใหมีคุณลักษณ ะที่สอดคลองกับ ความตองการของสถานประกอบการ เบญจรัตน ราชฉวาง1 , ปยะ กรกชจินตนาการ2 , สิริชัย นัยกองศิริ3
23 การเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ปานทอง อังคณิตย1โกวิท วัชรินทรางกูร2กระพัน ศรีงาน3
24 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พงษศักดิ์ ทองไชย1 , อนุวัฒน วันทอง2 , อํานาจ ชนะวงศ3
25 การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องสมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พจณีย กาญจนเสนา 1 , ประสิทธิ์ ทองแจม2 , สุรพล เนาวรัตน3
26 รูปแบบการบริหารจดัการร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 พรวิไล บุญหล้า1 , สุชาติ บางวิเศษ2 , อ านาจ ชนะวงศ์3
27 การเปรียบเทียบผลัมฤทธิืทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กับแบบปกติ พลศกัด ิ์แสงพรมศรี1 , ประสาท เนืองเฉลิม2 , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล3
28 ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E วิชาคณิตศาสตร ์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พักตร์ผกา ศรีสว่าง1 , ประสทิธ ิ์ทองแจ่ม2 , สุรพล เนาวรัตน์3
29 การพัฒนา แนวทางการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนขยาย โอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พัชรินทร์ โคตรสมบัติ1 , ฐติิศกั ด ิ์ เวชกามา 2 , สุรเชต น้อยฤทธิ์ 3
30 ความสมัพันธ์ระ์หว่างภาวะผุ้นำการเปลี่ยนแปลงกับ การบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พัชรีวรรณ ช่างโม1 , นงนิตย์ มรกต 2 , ประสาท เนืองเฉลิม3
31 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร ท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พิชญา นาไฮ 1 , กาญจน์ เรืองมนตรี 2 , กษมา ตราชู 3
32 สภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พิทักษ์ ดวงอาสงค์1 , กาญจน์ เรืองมนตรี 2 , พลูสวสัด ิ์นาคเสน 3
33 การเปรียบเทียบผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาอย่าง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนร้ ูแบบอริยสจั 4 และการจดักิจกรรมกา เพ็ญศิริ ภูมิสายดร1 , กัญญารัตน์ โคจร2 , กานต์สิริ ปกัเคธาติ 3
34 ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสงักัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มนตรี มณีวงษ์1 , ธรินธร นามวรรณ 2 , ประทวน บุญรักษา3
35 ศึกษาผลสัมฤทธิืทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส ์4เรื่องไฟฟ้ าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 ด้วยการใช้การจดัการเรียนร้แู บบร่วมมือเทคนิค STAD มนตรี มณีวงษ์1
36 การพัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 มะลิวัน สมศรี1 , ฉลาด จันทรสมบัติ2 , ละออตา พงษ์ฤทัศน์ 3
37 แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ องเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี รัชฎาวรรณ์ เอกตาแสง1 , ฉลาด จันทรสมบัติ2 , ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์3
38 รุปแบบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน ของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 รัตน์จินันท์ ไพรดีพะเนาว์ 1 , ฉลาด จันทรสมบัติ2 , ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์3
39 แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกั ปรชัญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 รัตนา หลวงกลาง1 , สุภกร หาญสูงเนิน2 , ละออตา พงษ์ฤทัศน์3
40 การศึกษาองค์ประกอบของแบบจำลองการฝึกอบรมทางไกลเพื่อ พัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับครูในถิ่นพื้นที่สูงและทุรการดาร ชายแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย รุจิรา เรือนเหมย1 , กอบสุข คงมนัส2 , ชัยยงค์ พรหมวงศ์3 , ผดุงชัย ภู่พัฒน์4
41 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ทักษิณา เครือหงส์1, ธัญจิรา บุญพิชญาภา2 ,รุจิรา คงนุ้ย1
42 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ลัดดา อยู่มาก1 , สุภกร หาญสูงเนิน2 , กาญจนาภรณ์ มุขดารา 3
43 การพัฒนาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลี้วัชร์ ตาวงค์1 , ดร.เด่น ชะเนติยัง2 , ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์3
44 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงภาวะผุ้นำ ด้านเทคโนโลยีของบุคลากรทางการศึกษา วชิรวิทย์ ค าตา1 , เด่น ชะเนติยัง2 , จินดา ศรีญาณลักษณ์3
45 การพัฒนารปู แบบการจดัการศึกษาตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธ ์ุ เขต 1 รุ่งฤดี โชติวิเชียร1 , ผศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2 , อ.ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ 3
46 แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 วันชัย ภิบาล1 , บังอร แถวโนนงิ้ว2 , สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์3
47 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี วีระยา อรรควงษ์ 1 , อ านาจ ชนะวงศ์ 2 , วัลภา สุวรรณรินทร์ 3
48 กลยุทธ์ทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาของนักศึกษาชาวเวียดนาม ศาตรา สหสัทัศน์*
49 แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ศิราณี ปราบหลอด1 , พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 2
50 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ศุภลักษณ์ รักภักดี 1 , ดร.สุชาติ บางวิเศษ 2 , ดร.วราพร เอราวรรณ์ 3
51 การบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสุตรการเกษตรพอเพียงของมูลนิธิพระดาบส พัฒนา สุขประเสริฐ1 , สมานมิตร พัฒนา2 , ปฬาณี ฐิติวัฒนา3
52 กิจกรรมการสอนเขียนด้วยวิธีอรรถฐานกระบวนการเพื่อ พัฒนาการเขียนเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของนิสิต สาริกา หารประทุม1 , พิลานุช ภูษาวิโศธน์2 , สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์3
53 รูปแบบการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัะยาศัยจังหวัด กาฬสินธ ์ุ สิริรัตน์ ใจทาน1 , นงนิตย์ มรกต 2 , ประสาท เนืองเฉลิม3
54 รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 สุจิตตรา บัวขันธ์1 สุรเชต น้อยฤทธิ์ 2 และฉลองรัฐ อินทรีย์3
55 การพัฒนาแนวทางการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ ์ุ เขต 2 สุจิตรา ประจงกูล1 , ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2 , สุธรรม ธรรมทัศนนนท์3 ,
56 ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางอมราภรณ์ มณีวงษ์1 , ธรินธร นามวรรณ2 , ประทวน บุญรักษา3
57 รปู แบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อัมพร ทองไชย 1 , นงนิตย์ มรกต2 , สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์3
58 รุปแบบการดำเนินงานศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในจังหวัดกาฬสินธ์ ์ุ อุทุมพร วงค์ไชยา1 , ลักขณา สริวัฒน์, 2 ธรินธร นามวรรณ3
59 การศึกษาความมั ่นใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้วีดิทศัน์แสดงต้นแบบของตนเอง (Video Self-Modeling) ร่วมกบัวิธี Skill Streaming จุฑาพร ปนัทวงั 1 , ดารณี ศกัดศิ์ริผิล 2 , ไพฑูรย์ โพธิสาร3
60 ผลการใช้สตอรีแกรมมาที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นันทนา ภาโนชิต1 , ธปู ทอง กวา้งสวาสดิ์ 2 , อารยา ปิยะกุล3
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th