สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การ แห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์1
2 สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุล ใหม่คามิ1
3 การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันทนา อมตาริยกุล1, จำนงค์ อมตาริยกุล2, ปัญญา วินทะไชย3
4 การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการ เรียนรู้แบ ทัศนพร วิบูลย์อรรถ1, อาจินต์ ไพรีรณ2, ประสาท เนืองเฉลิม3
5 การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบของการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาการคิดขั้นสูง: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ นิติบดี ศุขเจริญ1, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล2
6 สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน สังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน บุญเลื่อน แสงอรุณ1, ภาคิน ธราธรศิริ2, สุชาติ ลี้ตระกูล3, พูลชัย ยาวิราช4
7 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันธ์ทิภา สร้างช้าง1, ภาคิน ธราธรศิริ2, สุชาติ ลี้ตระกูล3, ประเวศ เวชชะ4
8 อนาคตภาพของการนิเทศการศึกษาสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์1, พูนชัย ยาวิราช2, ไพรภ รัตนชูวงค์3, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว4
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาเชิง สร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ รุ่งนภา กลิ่นกลาง1, อาจินต์ ไพรีรณ2, ประสาท เนืองเฉลิม3
10 องค์ประกอบการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ วนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี1, ธรินธร นามวรรณ2, ดุสิต วิพรรณะ3
11 รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนว วิถีพุทธและวอลดอร์ฟสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาญ ใจเถิง1, ภาคิน ธราธรศิริ2, สุชาติ ลี้ตระกูล3, พูนชัย ยาวิราช4
12 มาตรฐานการจัดการศึกษากับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการเกษตร พอเพียงของมูลนิธิพระดาบสที่มุ่งหวัง สมานมิตร พัฒนา1, พัฒนา สุขประเสริฐ2, ปฬาณี ฐิติวัฒนา3
13 ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ที่มีต่อความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์และความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี อรทัย เจริญทัศน์1, อภิรักษ์ อนะมาน2, ศุภวรรณ์ เล็กวิไล3
14 การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู จินตนา กงเพชร1, ประยูร วงศ์จันทรา2, จุไรรัตน์ คุรุโคตร3
15 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ณรงค์เดช นิมิตร1, ประยูร วงศ์จันทรา2, ชัยธัช จันทร์สมุด3
16 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยกระบวนการ ทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประวิทย์ สุทธิบุญ1, เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ2, ประยูร วงศ์จันทรา3
17 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสีเขียว (Green Poem)สำหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3
18 การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม สถาพร ชูทองรัตนะ1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3
19 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย วัชรพล วิบูลยศริน
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th