สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2558 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดส่วนหน้า
2 จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ประสาท เนืองเฉลิม1
3 รูปแบบการจัดการความรู้สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม รุ่งทิพย์ สิงพร1 , เพ็ญ วังหน้า2 , นิตยา พันธะ3
4 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ เกื้อกูล สายธิไชย1 , กันยารัตน์ สอนสุภาพ2 , จุฑาพร แสงประจักษ์3
5 การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คมสันต์ ชุ่มอภัย1 , ประยูร วงศ์จันทรา2 , ฐิติศักดิ์ เวชกามา3
6 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามรูปแบบ CoPBL ที่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ณะทนัน นันทพฤกษา1 , สนิท ตีเมืองซ้าย2 , ประวิทย์ สิมมาทัน3
7 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา ความเร็วและความวิตก กังวลในนักกรีฑา ณิชาพัชร์ สุธรรมวงศ์1 , ชัยรัตน์ ชูสกุล2 , รังสรรค์ โฉมยา3
8 ผลการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเปตองสำาหรับนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์1
9 การสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย ัญญา เทพสิงห์1 , อุทิศ สังขรัตน์2
10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ พรรณพร บุญทศ1 , อดิศักดิ์ สิงห์สีโว2 , สมบัติ อัปมระกา3
11 การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ สำาหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัชทิชา กุลสุวรรณ์1 , จุไรรัตน์ คุรุโคตร2 , ฐิติศักดิ์ เวชกามา3
12 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มนตรี วิชัยวงษ์1 , ปรีชา วิหคโต2 , จิตตินันท์ ชะเนติยัง3
13 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ยุวธิดา ศรีชนะ1 , สุวิมล โพธิ์กลิ่น2 , อนุศักดิ์ เกตุสิริ3
14 การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง และทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลดความเครียด ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัตนา บุญบุตตะ1 , ลักขณา สริวัฒน์2 , มณเฑียร พัวไพบูลย์3
15 การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง แวดล้อมแบบบูรณาการ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วุฒิศักดิ์ บุญแน่น1 , จุไรรัตน์ คุรุโคตร2 , สมบัติ อัปมระกา3
16 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน ศศิธร อินตุ่น1
17 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโครงสร้างอะตอม วิชาเคมีสำาหรับ วิศวกร สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ สุนทรี รินทร์คำ1 , ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว2
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แ เอกภพ โพธิจักร1 , ประสาท เนืองเฉลิม2 , นิคม ชมภูหลง3
19 21 st CENTURY SKILLS: Rethinking How Students Learn ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 James Bellanca, Ron Brandt (บรรณาธิการ)
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th