สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โกสิน สะตะ1 , ประยูร วงศ์จันทรา2 , ฐิติศักดิ์ เวชกามา3
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหา ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ คมกริช จุกหอม1 , ประสาท เนืองเฉลิม2 , ปาริชาติ ประเสริฐสังข์3
3 ตัวแปรที่ส่งผลระดับการปฏิบัติและคุณภาพการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จักรพงษ์ พร่องพรมราช1 , สำ เริง บุญเรืองรัตน์2 , กรองทิพย์ นาควิเชตร3 , สงวนพงศ์ ชวนชม4
4 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสำ หรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จิรายุ พรหมจักร1 , สุรเชต น้อยฤทธิ์2 , ฉลองรัฐ อินทรีย์3
5 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักคำ 1 , ศิริศักดิ์ จันฤาไชย2 , รังสรรค์ โฉมยา3
6 การสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(Retracted) ณัฐพจน์ โพธิ์เจริญ1 , สุพรรณี เหลือบุญชู2 , ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ3
7 การพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำ หรับครูดนตรีใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด นพดล เทียมเมืองแพน1 , ประยูร วงศ์จันทรา2 , บัญญัติ สาลี3
8 อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2565) นิรมล ตู้จินดา1 , อุษา คงทอง2 , สุธี พรรณหาญ3 , บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์4
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียน รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ ปราณีต ช่างสีดา1 , สมเกียรติ ทานอก2
10 กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง1 , สุชาติ บางวิเศษ2 , สุรเชต น้อยฤทธิ์3
11 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา วิชิต แสงสว่าง1 , นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์2
12 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์1
13 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำ ศัพท์จากบทเรียน Smart junior 4 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นตามหลักกลวิธีช่วยจำ ศิรพร ศัตรวาหา1 , ธนวิทย์ ไชยสุข2 และกันตภณ สำแดงเดช2
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิด วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 สุปาณี วังกานนท์1 , ประสาท เนืองเฉลิม2 , ปาริชาติ ประเสริฐสังข์3
15 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ประสาท เนืองเฉลิม:
16 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559 -สารบัญ งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th