สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2559 สารบัญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม บรรณาธิการ
2 การพัฒนาการได้รับความเชื่อถือของนักเรียนไทยจากการเขียนบล็อก ในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ รสนา มรรษทวี1 , สมศักดิ์ แก้วนุช2 , ประไพพรรณ เอมชู3
3 แนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดชัยภูม ดวงใจ เกื้อหนุน1 , สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2 , เผชิญ กิจระการ3
4 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตะวัน จำปาโพธิ์1 , ประยูร วงศ์จันทรา 2 , บัญญัติ สาลี3
5 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์1 , โกวิท วัชรินทรางกูร2 , กระพัน ศรีงาน3
6 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประภาศิริ คูนาคำ 1 , ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2 , ฉลาด จันทรสมบัติ3
7 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการ สำ หรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พจณีย์ กาญจนเสนา1 , ประสิทธิ์ ทองแจ่ม2 , สุรพล เนาวรัตน์3
8 ิทธิพลภาวะผู้นำ เหนือผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมกูรณ์ อนิสสิต1 , สมุทร ชำนาญ2 , สุรัตน์ ไชยชมภู3
9 ผลของการใช้รูปแบบการให้ผลป้อนกลับที่ต่างกันในการเรียนด้วย โปรแกรมบทเรียนแบบฝึกหัด เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ พัทธนันณ์ ลุนสะแกวงค์1 , รัชนีวรรณ ตั้งภักดี2 , บุญชู บุญลิขิตศิริ3
10 สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 พิมลพรรณ กุลาสา1 , ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์2 , รังสรรค์ โฉมยา3
11 รูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี งามรัตน์ มีจันที1 , รัชนีวรรณ ตั้งภักดี2 , บุญชู บุญลิขิตศิริ3
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รัชฎาภรณ์ ตรีกุล1 , สุจิรา มณีรัตน์2 , ธัชชัย จิตรนันท์3
13 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์1
14 การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ คัญ ของครูระดับประถมศึกษา ลักขณา สริวัฒน์1
15 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาในการ อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้สำ หรับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมยศ วิเชียรนิตย์1 , ประยูร วงศ์จันทรา2 , บัญญัติ สาลี3
16 การสอนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานการปฏิบัติ งานวิชาชีพ สำ หรับกลุ่มนักศึกษาที่สำ เร็จการศึกษาจากระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่า อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า1 , แม้นมาศ ลีลสัตยกุล2 , นพวรรณ ฉิมรอยลาภ3
17 การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์วิชาคอมพิวเตอร์กับ ชีวิต สำ หรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน อัญชลี มั่นคง1 , จุฑามาศ กระจ่างศรี2
18 คำแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์ .......
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th