สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ พิเศษ เดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 10 ฉบับพิเศษ “ก้าวย่างปีที่ 49 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”กันยายน 2559 กองบรรณาธิการ คณะศึกษาศาสตร์
2 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยชุด กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กนกทิพย์ ยาทองไชย1, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต2
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กรรณิการ์ แก่นท้าว1, นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 2
4 ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการสอนตามคู่มือครู เรื่องระบบสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรณิการ์ อินทะจร1, ประยุกต์ ศรีวิไล2, พนิดา เล้าชาญวุฒิ3
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยคลัง รายวิชาออนไลน์แบบเปิด กวินธร รัฐอาจ1 , เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี2 , ฉัตรเกล้า เจริญผล3
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กาญจนา ศรีลากัลย์ 1, นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 2, วณิช นิรันตรานนท์ 3
7 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน สำหรับ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เกียรติศักดิ์ นิพวงลา1, รศ.ดร.ลักขณา สริวัฒน์2
8 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเองประกอบการเรียนรู้แบบผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขนิษฐา กฤษวี1, สมทรง สิทธิ2
9 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ส าหรับ สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คงคา วงค์อามาตย์1, ลักขณา สริวัฒน์2
10 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศ เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา คัชรินทร์ มหาวงศ์1, สุนีย์ เงินยวง2,สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์3,เกียรติสุดา ศรีสุข4
11 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จักรกริช แก้ววงษา1, รศ.ดร.ลักขณา สริวัฒน์2
12 การพัฒนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรอาเซียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จิรภัทร สมคำ 1, ธัญญธร ศรีวิเชียร 2
13 การพัฒนาแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จีรนันท์ รัตนวิเศษ1, สมบัติ ท้ายเรือคำ2
14 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จุฑามาศ นาสมจิตร,1 อนุวัตน์ วันทอง,2พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร3
15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จุฑามาศ ผกากลีบ1, สาคร อัฒจักร2
16 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหาร หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยนาท พลอยบุตร1, ลักขณา สริวัฒน์2
17 การทดลองใช้และประเมินผลกิจกรรมการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีสู่ แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว ิติมา ผ่องแผ้ว 1 , วรปภา อารีราษฎร์ 2 , อนงค์ พืชสิงห์ 3
18 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ฐิติยกาญจน์ หล้าสวย1, เจริญ ราชโสภา2
19 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินระดับปฐมวัย ของโรงเรียนโสตศึกษา ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด1, สังคม ภูมิพันธุ์ 2
20 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2 เดือนเพ็ญ นิพวงลา1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด เทอดพงษ์ ผลจันทร์ 1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2, เผชิญ กิจระการ3
22 สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นรินภร โพธิ์สุ1, สมหวัง มหาวัง2
23 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างครูผู้นำในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2
24 ผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 ด้วย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความสามารถในการอ่าน การเขียน และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นาราทิพย์ ส่งสุข1, เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์2
25 สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เนตรนภา มหาพานต์1,ประสงค์ สีหานาม2 ,สมบัติ ท้ายเรือค า3
26 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำหรับวิทยาลัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 บุญชนะ โพธิ์ละเดา1, วรัญญา จตุพรประเสริฐ2
27 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเสริมด้วยศิลปะแบบร่วมมือและ คำถามปลายเปิดต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและ จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย บุษบา ดวงจันทร์ทิพย์, สมชาย วรกิจเกษมสกุล2, ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ3
28 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเร ปนัดดา ปิยะวรากร1, มนตรี ทองมูล2
29 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด สะเต็มศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐาน ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม1, กัญญารัตน์ โคจร2
30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการ รู้สารสนเทศ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยบทเรียนบน เว็บแบบปรับเหมาะ กับบทเรียนบนเว็บ ประภัสร์ รัตนพร1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2, ประวิทย์ สิมมาทัน3
31 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่มีจำนวนข้อสอบและจ านวนการสอบต่างกัน ประภัสสร สีหะมงคล1, ประเสริฐ เรือนนะการ2, วดาภรณ์ พูนผลอ านวย3
32 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปราโมทย์ วังสะอาด1, วรปภา อารีราษฎร์2, สมบัติ ท้ายเรือค า3, ธรัธ อารีราษฏร์4
33 การพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีการวางเงื่อนไขเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปานรดา บัญหนองสา1 , สมบัติ ท้ายเรือค า2
34 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียน การสอนแบบอีเลิร์นนิ่งในสถาบันอุดมศึกษา ิยฉัตร สุริยสาร1, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 2, บุญชู บุญลิขิตศิริ 3
35 การพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พวงผกา พรหมราช 1 , สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2
36 องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของสถานศึกษาในตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโรงเรียน ขนาดเล็ก พัชรินทร์ พิริยศิลป์1, ธรินธร นามวรรณ2, กฤตพัฒน์ พลคราม3
37 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ ปัญหาตามแนว PISA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยง การเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนการสอน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัชรียา ศรีประทุม1, สมทรง สิทธิ2
38 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ สังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป พิชิตทอง ครองพลขวา1, ประวิต เอราวรรณ์2
39 การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล 1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 2, พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล 3
40 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของครู สำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เฟื้องฤทัย วิโคตร1, ฉลาด จันทรสมบัติ 2
41 การพัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัทยาภรณ์ รังษีคาร1 , สาคร อัฒจักร2
42 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริม ให้มีแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ยุทธศาสตร์ ปะนามะทัง1, ชฎาพร เสนาคุณ,2
43 ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รัฐพงษ์ มะพันธ์1, กัญญารัตน์ โคจร2
44 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกธรรมชาติ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รุ่งรัตน์ มาไทย1
45 ผลการจัดกิจกรรมการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน ลาวัณย์ ดุลยชาติ1, วรปภา อารีราษฎร์2, สมบัติ ท้ายเรือค า3, สุขแสง คูกนก4
46 การพัฒนาโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎี การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วาสนา รัตนสีหภูมิ1, สมบัติ ท้ายเรือคำ2
47 การพัฒนาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แบบพหุมิติส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 วาสนา ดวงใจ1, สมบัติ ท้ายเรือคำ2
48 ผลของการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติที่มีต่อ ความสามารถในการฟัง-การพูดและความสนใจในการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูน เป็นหลัก วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์1
49 การส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิญญู อุตระ1 , วรปภา อารีราษฎร์2 , สุรัตน์ ดวงชาทม 3
50 รูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ีระพน ภานุรักษ์1, ธรัช อารีราษฎร์2, สุขแสง คูกนก3, สายชล จินโจ4
51 รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับ การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์1,สมเจตน์ ภูศรี2,วรปภา อารีราษฎร์3,ธรัช อารีราษฎร์4
52 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในโปรแกรมบทเรียนร่วมกับกราฟิก ออร์แกไนเซอร์ที่แตกต่างกัน ศรินรัตน์ ขานพิมาย1 , มานิตย์ อาษานอก2
53 รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ปฐมวัย ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล1, สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค2, ปิยาภรณ์ กังสดาร3, บงกชกร ศุภเกษร4, นวินดา อุปนันท์5 และวรรณิษา หาค
54 การพัฒนาโปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ ศิริพร ชูอารมณ์1, สมบัติ ท้ายเรือคำ2
55 การพัฒนาการเรียนร้แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ศุภากร พวงยอด 1 , สาคร อัฒจักร2
56 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพลังอานาจครูสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สถาพร ภูบาลเช้า1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2
57 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุ ริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรวงสุดา สิงขรอาสน์ 1
58 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยอาศัย สถานการณ์จาลอง วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สวียา สุรมณี1, ธรัช อารีราษฎร์2, วรปภา อารีราษฎร์3
59 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมของครเูพื่อเข้าสู่ประชาอาเซียน : การวิจัยแบบผสานวิธ สิทธิ์ศักดิ์ เจียงวงค์ 1, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 2 , ปิยธิดา ปัญญา 3
60 สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงาน วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 2 สุคนธาดิษฐสุนนท์1, ฐิติศักดิ์ เวชกามา2, ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์3
61 การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมผู้รียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi สุพิชฌาย์ ศรีโคตร1, วรปภา อารีราษฎร์2, ธรัช อารีราษฎร์3
62 การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 อดิศร บุญโนนแต้ 1, เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 2
63 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนร้ด้วยตนเองและ ลักษณะมุ่งอนาคตด้วยแนวคิดอัตมโนทัศน์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อรทัย ภูอกิจ1 , สมบัติ ท้ายเรือคำ2
64 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อารยา บุตรพรม1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2
65 รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32บุรีรัมย์ เอกชัย หมอกไชย1,พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2, พัชรกฤษฏิ์พวงนิล3
66 คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เอมอร สิงห์พันธ์ 1, มังกร ศรีสะอาด 2 , นุชวนา เหลืองอังกูร 3
67 ก ารศึ ก ษ าคุณ ธ รรม จริ ย ธ รรม ข องนิ สิ ต ค ณ ะศึ ก ษ าศ าส ต ร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เดชา จันทคัต 1
68 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ สาคร อัฒจักร
69 สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์1, ฐิติศักดิ์ เวชกามา2, สุรเชต น้อยฤทธิ์ 3
70 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ แก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง คณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนชน ั้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้ตามร สุภางค์ศรี โทแหล่ง1, มนตรี วงษ์สะพาน2, กุลภัสสร มะเสนา3
71 โปรแกรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 สุดารัตน์ ขวัญบาง1, ประภัสสร บุษหมั่น2
72 แนวทางการพัฒนาการนิ เทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พิชญ์ชาญ์ สุดทุม1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2
73 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับนิรนัย และ แบบปกติ อัมพร ชัยฤทธิ์1, กัญญารัตน์ โคจร2
74 ระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาของการดาเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณรงค์ โคตรเพ็ง1 , วันทนา อมตาริยกุล2
75 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ทิพวรรณ มีหมู่1, กฤตพัฒน์ พลคราม2
76 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ตามแนวทฤษฎีไวก๊อตสกี้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุธาวัลย์ จันทร์เรือง1, จิระพร ชะโน 2, ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ 3
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th