สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 (สารบัญ) งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การระดมทุนสำาหรับโรงเรียน: หลักการและวิธีการสู่ความสำาเร็จ นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล
3 แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา สำาหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 ภาพรรณ พินลา
4 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กันต์ฤทัย นามมาลา1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2, ธนบดี นันทะ3
5 การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา สงครามสำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เกียรติศักดิ์ เจริญสุข1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3
6 โปรแกรมวิทยากรนันทนาการ สถาบันการพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ชัชวาลย์ รัตนพร1, กาญจน์ เรืองมนตรี2, ธรินธร นามวรรณ3
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วม กันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด แก้ปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์1, อนิรุทธ์ สติมั่น2, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา2, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง3
8 การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต: กรณีศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง) นคร ละลอกน้ำ
9 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม ปรัชญา ศิริพงษ์อุทุมพร1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3
10 การพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับครู สังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด พิภพ สินธุพงษ์1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3
11 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักจิตวิทยาคลินิกไทย ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
12 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 วิลัดดา เรืองเจริญ1, มัณฑนา นครเรียบ2, วราพร เอราวรรณ์3
13 ปัญหาและแนวทางการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ศศิวรรณ ต้นกันยา1, ศิริศักดิ์ จันฤาไชย2, รังสรรค์ โฉมยา3
14 การพัฒนาโปรแกรมฝึกตนเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ศิริพร ชูอารมณ์1, สมบัติ ท้ายเรือคำา2
15 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 สายฝน หล้าสุดตา1, เดชา จันทคัต2, สาคร อัฒจักร2
16 รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุริยา ห้าวหาญ1, ธัชชัย จิตรนันท์2, วีรพล สารบรรณ3
17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อุบลวรรณ เลี้ยวอุดมชัย1, กิตติมา พันธ์พฤกษา2, สมศิริ สิงห์ลพ3, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2
18 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th