สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2559 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคมพ.ศ. 2559 (สารบัญ) งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกสำาหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 วิภาดา พินลา1
3 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถม ศึกษา: โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล1, สิทธิกร สุมาลี2, วิภารัตน์ แสงจันทร์2
4 ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ครู ของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ธนดล ภูสีฤทธิ์1, พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ2, ทิพย์เกสร บุญอำไพ2
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ เรื่อง จลนศาสตร์หุ่นยนต์ นำโชค วัฒนานัย1,3 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์1,3 ดวงกมล โพธิ์นาค2
6 การศึกษาความเชื่อในการใช้พิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาว ผู้ไทยในหมู่บ้านนาตาล ตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร บุญชม ศรีสะอาด1, พรวีนัส ข่วงสิมมา2, ประวิทย์ รักษาแสง3, ธารทิพย์ พลสิทธิ์4, ณัฐพล โยธา5
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความ รับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ประยงค์ หัตถพรหม1, นิราศ จันทรจิตร2, สุมาลี ชูกำาแพง3
8 โครงการพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือจังหวัดและท้อง ถิ่นนำาร่องการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (Case Management Unit) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการ ศึกษาและเด็กก ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์1, จิระพร ชะโน2, รุ่งทิพย์ สิงพร3
9 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะ ของครูจังหวัดขอนแก่น อัครเดช นีละโยธิน 1, พระปริยัติสารเวที 2, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ 3, พระณัฐวุฒิ สัพโส4, วิทูล ทาชา 5, ภัทราพร อรัญมาลา6
10 การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วรรณรี ปานศิริ1, วารุณี ลัภนโชคดี2, พิกุล เอกวรางกูร2
11 รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(Retracted) สุริยา ห้าวหาญ,1 ธัชชัย จิตรนันท์,2 วีรพล สารบรรณ3
12 การพัฒนาความสามารถด้านการทำาวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตสาขาวิชา ภาษาไทยชั้นปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring มลรัตน์ สุนทรโรจน์1
13 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การคิดขั้นสูงสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร1 , พิศมัย ศรีอำไพ2 , นิภาพร ชุติมันต์3
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์1
15 การพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ สิ่งแวดล้อมศึกษา อุกฤต ทีงาม1, ประยูร วงศ์จันทรา2, มานิตย์ ซาชิโย2
16 การวิเคราะห์เนื้อหาที่ยากของข้อสอบวัดความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ จากการตอบข้อสอบของโครงการคัดเลือกทุน สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ1
17 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th