สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 กองบรรณาธิการ
2 สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา ธนะวัฒน์ วรรณประภา1
3 การพัฒนาวิชาชีพครู นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล1
4 การพัฒนาการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือ การสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กุลธิดา ธรรมรัตน์1, จุไรรัตน์ คุรุโคตร2 และอิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล3
5 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน แบบผสมผสานโดยใช้กิจกรรมการเรียนตามแนวการออกแบบทาง วิศวกรรมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกษม ตริตระการ1, เผชิญ กิจระการ2, มานิตย์ อาษานอก3
6 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(Retracted) คัชรินทร์ มหาวงศ์1, สุนีย์ เงินยวง2, สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์3, เกียรติสุดา ศรีสุข4
7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ดินโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จริยา กันจันทร์วงศ์1, จุไรรัตน์ คุรุโคตร2, พีระยศ แข็งขัน3
8 กระดานอินเตอร์แอคทีฟสำหรับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการส่ง ข้อมูลบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา ชลธี โพธิ์ทอง1, นุชิดา สุวแพทย์1, ศักดา ชะนาเทศ2, เอกรัตน์ โคตะบุตร2, เอกพงศ์ ชูเสน2
9 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการ ศึกษา และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์1 และวิภาณี สุขเอิบ2
10 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ธีระชัย แสนแก้ว1, เด่น ชะเนติยัง2
11 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, ณัฐวุฒิ พิมขาลี2
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร1
13 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนา โอทาตะวงษ์1, สุรีพร อนุศาสนนันท์2, ไพรัตน์ วงษ์นาม3, ระพินทร์ ฉายวิมล4
14 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจทีมงานในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ดา คำโส1, ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์2, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์3
15 สถานีสาราณียธรรม: พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย1, ศักดิ์พงศ์ หอมหวล2, ประภัสสร ปรีเอี่ยม3
16 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อภิญญา ผลภิญโญ1, สมทรง สิทธิ2
17 การพัฒนาประสิทธิผลในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม อำ
18 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสาร คณะศึกษาศาสตร์
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th