สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การบริการสังคมกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม ศึกษา Service Learning and STEM Education Design ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, ธีรศาสตร์ คณาศรี2
3 Impact on the School Leadership: Computerization of School Administration Kowat Tesaputa1
4 การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดตาก The Study of Critical Thinking skills of Seventh Grade Hmong Hilltribe Students in Tak Province กฤษณา โลหการก1, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล2, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย3, กานจุลี ปัญญาอินทร์4
5 การวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพครูสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ Standard-based Curriculum Analysis of Teacher Professional in Social Studies, Chiang Mai University ชรินทร์ มั่งคั่ง1
6 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำ�หรับโรงเรียน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 Development of Guidelines for Mentoring Internal Supervision for the Schools under ณัฐชนา สหุนิล1, ประภัสสร บุษหมั่น2
7 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 The Satisfaction of Parents towards the Management of the Administration of School Unde ธัชชัย จิตรนันท์1
8 การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ รายวิชาเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาครูปีที่ 3 วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว Develope บุญเลิศ จันดีนุภาพ1, อุษา ปราบหงษ์2, ประยูร บุญใช้3
9 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Development of Analytical Reading Skill on Soonthorn ปัณณ์พงศ์ ถุนาพรรณ์1, ทรงคุณ จันทจร2, ศาสตรา เหล่าอัคคะ3
10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม The Development of Learning Activities in Srijanwittaya General Buddhist Scripture School: A Pa พระจักรพล ป้องศิริ1, พระครูสุธีจริยวัฒน์2, ศิริกุล นามศิริ3
11 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง Developing a Curriculum for Capacity Building of Teach พัชรี ศีรษะภูมิ1, พิศมัย ศรีอำ
12 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะ ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น Academic Administration of Elementary School Principals as Perceived by Te อัครเดช นีละโยธิน1, พระราชรัตนมงคล2, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ3, พระณัฐวุฒิ สัพโส4, วิทูล ทาชา5, ภัทราพร อรัญมาลา6
13 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ บนฐานความรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศขอนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 Study of Scientific Problem-Solving Abilities Based on Scientifi ภูรินทร์ แตงน้อย1, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล2, ณสรรค์ ผลโภค2, สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย3
14 การส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตสาขาการศึกษา ปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว The Study of Supporting Learning Sufficiency Economy Philosophy of Students Majoring in Earl วรรณิษา หาคูณ1
15 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 Guidelines of the Development and the Supporting Learning Reso วิสันต์ พยุงวงษ์1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการนิเทศนิสิต ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม A Development of a Knowledge Management Model of Supervision of Pr ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล1
17 การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีโดยใช้ชุดการสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วย เทคนิคการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ The Development of Creative Writing Skill ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์1
18 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทางตรงร่วม กับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรีย เสาวรี ภูบาลชื่น1, สมทรง สิทธิ2
19 การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการเขียน บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Feedback Revision for Misunderstanding on Summary and Discussion Writing of Science Experi วิไลพร ลักษมีวาณิชย์1, นภารัตน์ จิวาลักษณ์2, ดวงเดือน เทพนวล2, สุกิจ ทองแบน2
20 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th