สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2560 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ิธีปรับเทียบแบบใหม่ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์1
3 การพัฒนาหลักสูตรคละอายุเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกสร กอกอง1
4 รูปแบบการนำานโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณิต ธัญญะภูมิ1, เก็จกนก เอื้อวงศ์2, อรรณพ จีนะวัฒน์3, พิชิต ฤทธิ์จรูญ4
5 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 คณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์1, พา อักษรเสือ2, นิตย์ บุหงามงคล3
6 การใช้สาระด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา สภาพปัญหา และการ พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ คมกริช ชาญณรงค์1, บุญสม ยอดมาลี2
7 รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม สมรรถนะการสื่อสารสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ฐิติยา เรือนนะการ1, พิศมัย ศรีอำาไพ2
8 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัด ประเมินผลและเทียบโอน ผลการเรียน สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ธวัชพงศ์ ประชารักษ์สกุล1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2
9 การพัฒนาแนวทางการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พรพรรณ เรืองฤทธิ์1, สุรเชต น้อยฤทธิ์2
10 ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรื่องสะเต็มศึกษา ต่อการรับรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนว สะเต็มศึกษาของ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสระแก้ว พินิจ ขำวงษ์1, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล1, ณสรรค์ ผลโภค1
11 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สำาหรับ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วราวุฒิ พลตรี1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
12 แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิริพรรณ ศรัทธาผล1, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง2, ธีระศักดิ์ วีรภาสพงษ์3
13 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริต สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สมรื่น สิทธิยา1, ประวิต เอราวรรณ์2
14 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สุริยา สุขรัมย์1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2
15 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย สำาหรับผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำาปาง อรทัย เลาอลงกรณ์1
16 การพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อรุณศิริ จันทร์หล่น1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2
17 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ (coaching) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อวยชัย สุขณะล้ำ1, พิศมัย ศรีอำไพ2, ประยูร วงศ์จันทรา3
18 ภาวะผู้นำาแบบกระจายอำานาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม ทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น อัครเดช นีละโยธิน1, รัชนี จรุงศิรวัฒน์2, ภัทราพร อรัญมาลา3
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น อุรารักษ์ สุวรรณพันธ์1, กันยารัตน์ สอนสุภาพ2
20 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กมลรัตน์ แก่นจันทร์1, นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล2, เจริญ ราชโสภา3
21 กลยุทธ์ที่องค์กรระดับโลกใช้ สร้างองค์กรและบริหารคน ผู้เขียน: James Mcgrath และ Bob Bates ผู้แปล: วิชิตา สุนทรพิพิธ ประสาท เนืองเฉลิม1: ผู้วิจารณ์หนังสือ
22 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการ วารสารคณะศึกษาศาสตร์
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th